Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2015, Vol. 15, iss. 3

Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy