Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article

Ethnopsychological Peculiaraty of the Relationships of Subjective Well-being and Personal Self-regulation

Autors: 
Bocharova Elena Evgenyevna, Saratov State University
Abstract: 

The article presents theoretical and empirical study of relationships
of subjective well-being and personal self-regulation of representatives
different ethnogroups are presented. Empirical research is
executed to in proportion the picked-up selection of student’s youth
(Saratov), ranking themselves as the Russian and Tatar ethnos
(n = 60, female and male; 18–20 years old) with use of psychodiagnostic
tools: «Types of ethnic identity» (G. U. Soldatova,
S. V. Ryzhova), V. I. Morosanova’s questionnaire «Style of selfcontrol
of behavior and activity» (SSPM), «The scale of subjective
well-being» (M. V. So kolova), methods of comparative and correlation
analyses. It is established that the subjective well-being in
an ethnic Russian in due to the alignment of priorities in relations
with significant others, regardless of their ethnic commitment to the
implementation of the design strategies of social mobility, plasticity. In
a sample of Tatars observed rational consistency succession planning
with anticipation of the expected results and demonstrated ability to
quickly navigate the changing landscape that serves as a mechanism
of maintaining the subjective well-being in the field of ethnic.

Reference: 

1. Kudinov S. I. Kompleksnaya determinatsiya samorealizatsii
lichnosti (Complex determitation of personality’s
self-realization). Kompleksnye issledovaniya lichnosti:
metodologiya, teoriya, praktika : materialy mezhdunar.
nauch.-prakt. konf. (Moscow, 27-28 sentyabrya 2012 g.)
(Complex investigations of personality: methodology,
theory, practice. Materials of international scientifi c and
practical conference. Moscow, 2012 September 27-28).
Moscow, 2012, pp. 4-8.
2. Krupnov A. I. Aktivnost, napravlennost i samoregulyatsiya
v psikhologicheskoy strukture individual’nosti cheloveka
(Activity, orientation and self-regulation in psychological
structure of human individuality). Psikhologiya
i psikhofi ziologiya individualnykh razlichiy v aktivnosti i
samoregulyatsii povedeniya cheloveka (Psychology and
psycho-physiology of individual differences in activity
and self-regulation of human behavior). Sverdlovsk, 1987,
pp. 3-15.
3. Abulkhanova K. A. Sub'ektno-lichnostnye problemy psikhologii
samoregulyatsii (Subjective-personal problems
of self-regulation psychology). Psikhologiya samoregulyatsii
v XXI veke (Self-regulation psychology in XXI).
St.-Petersburg; Moscow, 2011. P. 57.
4. Dubov I. G. Sotsialno-psikhologicheskie aspekty aktivnosti
(Social-psychological aspects of activity). Moscow;
St.-Petersburg, 2012. 536 p.
5. Bolotova A. K. Chelovek i vremya v situatsii sotsial’noy
nestabil’nosti (Human and time at situation of social instability).
Obshchestvennye nauki i sovremennost’. (Social
sciences and modernity). 1997, no. 6, pp. 38-44.
6. Indina T. A. Regulyatornye predposylki ratsional’nosti
i effektivnosti prinyatiya resheniy (Regulative prerequisites
of rationality and effectiveness of decision-making).
Psikhologiya samoregulyatsii v XXI veke (Self-regulation
psychology in XXI). St.-Petersburg; Moscow, 2011,
pp. 291-303.
7. Osnitskiy A. K. Razvitie samoregulyatsii kak uslovie
uspeshnosti professional’nogo samoopredeleniya i obucheniya
(Development of self-regulation as condition of
success of professional self-determination and learning).
Psikhologiya samoregulyatsii v XXI veke (Self-regulation
psychology in XXI). St.-Petersburg; Moscow. 2011,
pp. 304-313.
8. Morosanova V. I. Individual’nyy stil samoregulyatsii:
fenomen, struktura i funktsii v proizvo’noy aktivnosti cheloveka
(Individual style of self-regulation: phenomenon,
structure and functions in person’s voluntary activity).
Moscow, 1998. 184 p.
9. Ryabikina Z. I. Psikhologiya samoregulyatsii s pozitsiy
sub”ektivno-bytiynogo podkhoda k lichnosti (Self-pegulation
psychology from position of subjective-being approach
to personality). Psikhologiya samoregulyatsii v XXI
veke (Self-regulation psychology in XXI). St.-Petersburg;
Moscow, 2011. pp. 126-141.
10. Znakov V. V. Kategorii pravdy i lzhi v russkoy dukhovnoy
traditsii i sovremennoy psikhologii ponimaniya (Categories
of truth and false in Russian spiritual tradition and in modern psychology of understanding). Voprosy Psikhologii
(Voprosy Psychologii), 1994, no. 2, pp. 55-63.
11. Bocharova E. E. Strukturno-soderzhatel’nye kharakteristiki
samoregulyatsii sotsial’nogo povedeniya lichnosti
predstaviteley raznykh etnogrupp (Structural and contentrich
characteristics of personality’s social behavior by
representatives of different ethnic groups). Izv. Saratov
Univ. (N.S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2015,
vol. 15, iss. 1, pp. 84-88.
12. Gritsenko V. V. Issledovanie sub”ektivnogo blagopoluchiya
russkikh i khakasov v usloviyakh obshchestvennoekonomicheskikh
peremen (Investigation of Russians’ and
Khakass’ subjective well-being in conditions of social and
economical changes). Problemy sotsialnoy psikhologii
lichnosti (Problems of personality’s social psychology),
Saratov, 2004, pp. 132-147.
13. Prokhorov A. O., Larionova I. G. Etnokul’tural’naya
identichnost’ i samoregulyatsiya psikhicheskikh sostoyaniy
(na primere russkikh i tatar). (Ethno-cultural identity
and self-regulation of psychic states self-regulation at
example of Russians and Tatars). Psikhologicheskiy
zhurnal (Psychological Journal), 2007, vol. 28, no. 6,
pp. 59-60.
14. Shamionov R. M. Psikhologiya sotsial’nogo povedeniya
lichnosti (Psychology of personality’s social behavior).
Saratov, 2009. 186 p.