Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2006, Vol. 6, iss. 1

т.6. № 1-2

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy