Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2019, Vol. 19, iss. 2

Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2019, vol. 19, iss. 2

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy

Critics and Bibliography