Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2021, Vol. 21, iss. 1

Full Text (PDF): 
Published online: 
31.03.2021

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy