Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2023, Vol. 23, iss. 1

Full Text (PDF): 
Published online: 
31.03.2023

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy