Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2011, Vol. 11, iss. 3

Том 11 № 3

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy