Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 26)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
1:316.4

The Secular and the Religious Aspects in Modern Education

Autors: 
Ruchin Vladimir Alekseevich, Saratov State University
Abstract: 

One of the peculiarities of modern communication is the desire to learn another culture not singling out its values, i.e. the qualitative characteristics of the modern world development is the unconditional priority of knowledge over traditions. Thus, the immanent aspiration of any culture to a dialogue is opposed to the actual running globalization. Modern globalization process is, first of all, the birth of the new social system, built on the domination of informational technologies. Education as economic factor has the primary role in the foundation of such a society. The new cultural and spiritual transformation creates the particular mode of inner world where vital success has almost religious meaning. In this case formal approach to education reflects secularity as pseudo-religiousness and religiousness as fundamentalism. Conservation of the Russian education integrity, dedicated to harmonize multicultural educational sphere, is especially actual. The article is devoted to education oriented at the spirituality as the moral principle, uniting society. 

Reference: 
 1. Danilov S. A. Riski i potentsial internet-socializatsii molodezhi (Risks and Potential of Internet Socialization of Youth). Izvestiya Saratovskogo Universiteta. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogics (Saratov State University Journal. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogics), 2012. vol. 12, iss. 2, pp. 42–46.
 2. Hadzharov M. Kh. Zapadnaya Evropa i Rossiya: problema sotrudnichestva na ravnykh usloviyakh integratsii mirovogo soobshchestva (sotsiologicheskiy analiz) (Western Europe and Russia: the problem of cooperation on equal terms of integration of the international community {sociological analysis}). Tsivilizatsiya i chelovek. (Civilization and man), 2011 October, no. 3, pp. 50–55.
 3. Patriarch Kirill: Khristianskiye tsennosti v ES vytesnyayutsya (Patriarch Kirill: Christian values are excluding in EU), available at: www.newsland.ru/news/detail/id/947145/
 4. Galkin V. V., Zuev D. S., Volkov A. E., Klimov A. A., Konanchuk D. S., Mrdulyash P. B. Modernizatsiya rossiyskogo obrazovaniya: vyzovy novogo desyatiletiya / pod red. A. A. Klimova (Modernization of Russian education: challenges of the new decade / Ed. by A. A. Klimov). Moscow, 2010. 104 p.
 5. Orlov M. O., Orlov M. I., Anikin D. A. Obshchestvo znaniy: prostranstvennyye struktury i tsivilizatsionnyye osnovaniya (Knowledge society: the spatial structures and the foundations of civilization). Saratov, 2012. 137 p.
 6. Anikeeva O. A., Mozgovaya T. M. Poisk indikatorov kachestvennoy zhizni v kontekste razlichnykh teoriy, kontseptsiy, shkol (Search for indicators of quality of life in the context of different theories, concepts, schools). Otechestvennyy zhurnal sotsialnoy raboty (National Journal of Social Work), 2012, no. 1(48), pp. 4–10.
 7. Ruchin V. A. Chelovek i sfera ego obrazovaniya (The man and the sphere of his education). Saratov, 1999. 43 p.
 8. Ruchin V. A. Obrazovaniye, vospitaniye i sotsializatsiya: skhodstvo i razlichiye ponyatiy (Education, upbringing and socialization: resemblance and differences of the notions). Izvestiya Saratovskogo Universiteta. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogics (Saratov State University Journal. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogics), 2010, vol. 10, iss. 4, pp. 35–40.
 9. Orlov M. O. Tserkov, shkola, semya: problema dinamiki sotsialnykh institutov (Church, school, family: the problem of the dynamics of social institutions). Pravoslavnaya kultura: tsennosti klassicheskoy nauki, obrazovaniya i iskusstva: V 2 t. (Orthodox culture: values of classical science, education and the arts: In 2 vol.). Saratov, 2010. Vol. 2. Pp. 121–128.
 10. Mnogoobraziye vozmozhnostey sotsiologicheskogo izucheniya sfery obrazovaniya / pod red. G.I. Saganenko (The variety of possibilities of sociological study of the sphere of education / ed. by G. I. Saganenko). St. Petersburg, 2004. 157 p. 
 11. Ushinskiy K. D. Pedagogicheskiye sochineniya: V 6 t. (Pedagogical works: In 6 vol.). Moscow, 1990. Vol. 5. 529 p.
 12. Husserl E. Krizis evropeyskogo chelovechestva i fi losofi ya (The crisis of European humanity and philosophy). Voprosy fi losofi i (Issues of Philosophy), 1986, no. 3, pp. 101–116.
 13. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. L., N.Y., 1963, 166 p. (Russ. ed.: Vitgenshtein L. Logoko-fi losofskiy traktat. Moscow, 1958. 133 p.)
 14. Wittgenstein L. On Certainty. Oxford, 1969. P. 1–90 (Russ. ed.: Vitgenshtein L. O dostovernosti. Voprosy fi losofi i {Issues of Philosophy}, 1984, no. 8, pp. 142–149.).
 15. Wittgenstein L. A Lecture on Ethics. The Philosophical Review, 1965, vol. 74, no. 1, pp. 3–12 (Russ. ed.: Vitgenstein L. Lektsiya ob etike. Istoriko-fi losofskiy ezhegodnik {History of Philosophy Yearbook}. Moscow, 1989. Pp. 238–245).
 16. Rozhkov V. P. K probleme mnogomernosti modelirovaniya sotsializatsii molodezhi (Multidimensionality of Modeling of Youth Socialization). Izvestiya Saratovskogo Universiteta. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedago gics (Saratov State University Journal. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogics), 2012. vol. 12, iss. 2, pp. 59–63.
 17. Ustyantsev V. B. Sotsialnaya pamyat rossiyskoy tsivilizatsii: sistemnye i tsennostnye osnovaniya (Social memory of Russian civilization: system and value foundations). Slavyanskiy mir: obshchnost i rasnoobraziye (Slavic world: community and diversity). Saratov, 2009. Pp. 53–66;
 18. Romanovskaya E. V. Traditsiya kak forma sotsialnoy pamyati: institutsionalnyy diskurs (Tradition as a form of social memory: an institutional discourse). Saratov, 2012. 124 p. 
 19. Vlast vremeni: sotsialnyye granitsy pamyati / pod red. V. N. Yarskoy, E. R. Yarskoy-Smirnovoy (The power of time: the social boundaries of memory / ed. by V. N. Yarskaya, E.R. Yarskaya-Smirnova). Moscow, 2011. 224 p.
 20. Igumen Georgiy (Shestun). Pravoslavnaya pedagogika (Orthodox pedagogy). Moscow, 2010. 672 p.
 21. Berdyaev N. A. Filosofi ya svobodnogo dukha (The philosophy of the free spirit). Moscow, 1994. 480 p.
 22. Aristotle. Nikomakhova etika. Bolshaya etika. Politika (Nicomachean Ethics. Magna Moralia. Polics). Aristotle. Sochineniya: V 4 t. (Works: In 6 vol.). Moscow, 1984. Vol. 4. 650 p.
 23. Comenius J. A. The Great didactic. N.Y., 1967, 319 p. (Russ. ed.: Komenskiy Ya.A. Velikaya didaktika. Moscow, 1939. 318 p.)
 24. Ilyin I. A. Religioznyy smysl fi losofi i (The religious meaning of philosophy). Moscow, 2006. Pp. 345–361.
 25. Heidegger M. Ucheniye Platona ob istine (Plato’s teaching on Truth). Vremya i bytiye (Time and Being). Moscow, 1993. 351 p.
 26. Jaspers K. Smysl i naznacheniye istorii (The meaning and purpose of history). Moscow, 1991. 361 p.