Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 19)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
37.013.73

Formation of the National Culture-Educational Space: the Problem of the Inheritance of the Soviet Experience

Autors: 
Mukhina I. G., Харьковский институт финансов
Abstract: 

In this article the analysis of the destination key point of the modern education is described and also the series of problems that take place in the national system of education and culture is disclosed. We pay attention to the role of the religion in the spiritual life of the society and we develop the problem of the ideological and spiritual content of the modern education. It is the formation of the national culture-educational space which is impossible without the rethinking of the positive and negative soviet experience that is underlined. We also pay attention to the axiological approach to the formation of the modern educational system. The question of search strategies educational process and the modernization of native education are analyzed.

Reference: 
  1. Lenin V. I. Sotsializm i religiya (Socialism and religion). Sochineniya: v 35 t. 4-e izd. (Works: in 35 vol. 4 ed.). Moscow, 1954. Vol. 10, pp. 65–69.
  2. Dichek N. Universalnist pedagogichnogo novatorstva V. O. Sukhomlinskogo (Universal of pedagogics innovation of V. O. Sukhomlinsky). Ridna shkola (The native school), 2010, no. 3, pp. 8–11.
  3. Andrushkevich F. Globalizatsionnyy kontsept sovremennykh obrazovatelnykh innovatsiy (The globalization concept of modern education innovations). Kiev, 2011. 343 p.
  4. Kuz O. N., Striznko B. A., Brunko P. V. Kultura, filosofiya, obrazovaniye v strategiyakh XXI veka (Culture, philosophy, education in strategies of XXI century). Kharkov, 2006. 260 p.
  5. Yagodin G. Perestroyka vysshey shkoly i nepreryvnoye obrazovaniye ( The rebuilding of higher school and unremitting education). Politicheskoye samoobrazovaniye (The political self-education ), 1986, no. 7, pp. 30–39.
  6. Gershunskiy B. S. Pedagogicheskiye aspekty nepreryvnogo obrazovaniya (The pedagogic aspects of unremitting education). Vektory vysshey shkoly (The vectors of higher school), 1987, no. 8, pp. 23–35.
  7. Pakhomov N. Krizis v kontekste globalnykh peremen ( The crisis in context global changes). Vektory vysshey shkoly (The vectors of higher school), 1990, no. 9, pp. 7–13.
  8. Voyna G. G. Vykhovannya yak tselespryamovanyy prothes sotsializatsii osobystosti v edynomu osvitnomu protsesi derzhavy (The upbringing as purposeful process of socialization of personality in united educational state process). Problemy gumanizatsii navchanny ta vykhovannya u vyshchomu zakladi osvity (The problem of humanization instruction and upbringing in higher institutes of learning), 2011, no. 1, pp. 194–200.
  9. Romanovskiy A. G. Kontseptsiya formirovaniya gumanitarno-tekhnicheskoy elity kak strategicheskiy put razvitiya inzhenernogo obrazovaniya v svete Bolonskogo protsessa (The conception of formation of humanitarian and technical elite as strategic way development of engineering education in the Bologna Process). Problemy ta perspektyvy formuvannya natsionalnoy gumanitarnotekhnicheskoy elity (The problem and perspective of formation of national humanitarian and technical elite), 2007, no. 13, pp. 10–12.