Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2017, Vol. 17, iss. 4

Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 17 № 4

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Pedagogy