Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 27)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
316.6

Modern Approaches in Methodology of Research of Subjective Well-being of the Person

Autors: 
Bocharova Elena Evgenyevna, Saratov State University
Abstract: 

The article deals with the modern methodological approaches to the study of subjective well-being of the person: description of the phenomenon, its regulatory and functional manifestations of a systemic position, structural system, the subject, the subject-existential and meta-system approaches. The hypothetical idea of subjective well-being as a meta-system level of integration of subjective relations: cognitive, emotional, connotative (behavioral) sub-systems, each of which has its own structural organization and content are discussed. Empirical arguments in support of the hypothesis are advanced by. The author comes to the conclusion that the development of subjective well-being requires compliance with the principles of modern scientific knowledge: inter-paradigmatic, system, search for new generalizations, integrating history of the problem with the requirements of the new approach.

Reference: 
 1. Kulikov L.V. Psikhologiya nastroyeniya (Psychology of mood). St. Petersburg, 1997. 228 p.
 2. Shamionov R. M. Subyektivnoye blagopoluchiye lichnosti: psikhologicheskaya kartina i faktory. (Subjective Wellbeing of person: Psychological picture and factors). Saratov, 2008. 296 p.
 3. Bocharova E. E. Teoretiko-kontseptualnyye osnovaniya issledovaniya problemy subyektivnogo blagopoluchiya (The тeoretic-conceptual bases of research of problem of subjective well-being). Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskiye nauki (Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Psychological Science), 2012, no. 2, pp. 38–45. 
 4. Bocharova E. E. Granitsy sotsialnoy aktivnosti i subyektivnoye blagopoluchiye molodezhi (The frontiers of social activity and subjective well-being of youth). Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psikhologicheskiye nauki (Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Psychological Science), 2012, no. 3, pp. 5–11.
 5. Shamionov R. M. O nekotorykh preobrazovaniyakh struktury subyektivnogo blagopoluchiya lichnosti v raznykh usloviyakh professionalnoy sotsializatsii (On some transformations of personality’s subjective well-being structure in different conditions of professional socialization). Mir psikhologii (The World of Psychology), 2010, no. 1, pp. 237–249.
 6. Uznadze D. N. Psikhologicheskiye issledovaniya. (Psychological Research). Moscow, 1966. 234 p.
 7. Psikhologiya lichnosti/ pod red. P. N. Ermakova, V. A. Labunskaya (Personal Psychology / Eds. P. N. Ermakova, V. A. Labunskaya). Moscow, 2007. 653 p.
 8. Ananyev B. G. O problemakh sovremennogo chelo - vekoznaniya (About the problems of modern anthropology). Moscow, 1977. 380 p.
 9. Ryabikina Z. I. Teoretiko-empiricheskaya interpretatsiya lichnosti s pozitsii subyekta A. V. Brushlinskogo (Theoretical-empiric interpretation of the personality from positions of subject by A. V. Brushlinskiy). Subyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A. L. Zhuravlev, V. V. Zna kov, Z. I. Ryabikina, E. A.Sergiyenko (Subject approach in psychology / Eds. A. L. Zhuravlev, V. V. Znakov, Z. I. Ryabikina, E. A. Sergiyenko). Moscow, 2009. Pp. 525–538.
 10. Lomov B. F. Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy v psikhologii (Methodological and theoretical problems in psychology). Moscow, 1984. 444 p.
 11. Demin A. N. O granitse preobrazovatelnoy aktivnosti subyekta. (About Border of Transforming Activity of Subject.) Subyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A. L. Zhuravlev, V. V. Znakov, Z. I. Ryabikina, E. A. Sergiyenko (Subject approach in psychology / Eds. A. L. Zhuravlev, V. V. Znakov, Z. I. Ryabikina, E. A. Sergiyenko). Moscow, 2009. Pp.107–120.
 12. Marsinkovskaya T. D. Perezhivaniye kak mekhanizm sotsializatsii i formirovaniya identichnosti v sov remennom menyayushchemsya mire (Emotional experience (perezhivanie) as socialization and identity formation mechanism in modern changing world). Psikhologicheskie Issledovaniya (Psycholo gical research): 2009, no. 3(5), available at: http://psystudy.ru
 13. Kalinenko V. K. Granitsy v kulture i kultura na granitsakh (The frontiers in culture and a culture on the borders). Zhurnal prakticheskogo psikhologa (Journal of the practical psychologist), 2009, vol. 2, pp. 42–69.
 14. Vygotsky L. S. Voprosy detskoy (vozrastnoy) psikhologii (Questions of children's (age) psychology). Sobraniye sochineniy v 6 tomakh (Collected works: in 6 v.). Мoscow, 1984, vol. 4, pp. 243–385. 
 15. Bozhovich L. I. Lichnost i yeye formirovaniye v detskom vozraste (The personality and its formation at children's age). St. Petersburg, 2008. 400 p.
 16. Antsifirova L. I. Sotsialnoye razvitiye lichnosti kak predmet psikhologicheskogo issledovaniya: metodologicheskiye i teoreticheskiye aspekty (Social development of the individual as a subject of psychological re search: methodological and theoretical aspects). Psikho logicheskiye issledovaniya sotsialnogo razvitiya lich nosti. (Psychological studies of social development of the individual). Moscow, 1991. Pp.5–38.
 17. Shamionov R. M. Psikhologicheskiye kharakteristiki sotsialnoy aktivnosti lichnosti (Psychological characteristics of a personality’s social activity). Mir psikhologii (The World of Psychology), 2012, no. 3, pp. 145–154.
 18. Bocharova E. E. Urovnevyye kharakteristiki v strukture subyektivnogo blagopoluchiya lichnosti molodezhi (Leveling characteristics in structure of subjective wellbeing of the person of youth). Akmeologiya (Akmeology), 2012, no.1 (41), pp. 63–69.
 19. Sirgy M. J. The psychology of quality of life. Dordrecht; Boston; L., 2010. 230 p.
 20. Zavalishina D. N., Barabanshchikov V. A. Determinatsiya i razvitiye psikhiki. Printsip sistemnosti v psikhologicheskikh issledovaniyakh (Determination and development of psyche. The principle of system in psychological researches). Moscow, 1990. 219 p.
 21. Klochko V. E. Stanovleniye mnogomernogo mira cheloveka kak sushchnost ontogeneza (Becoming a multi-dimensional world as the essence of human ontogeny). Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal (Siberian psychological Journal), 1998, vol. 8–9, pp. 7–15.
 22. Kuzmin V. P. Printsip sistemnosti v teorii i metodologii K. Marksa (The principle of consistency in the theory and methodology of K. Marx). Moscow, 1984. 464 p.
 23. Golikov Yu. A., Kostin A. N. Problema metodologi cheskikh osnovaniy analiza mezhsistemnykh vzaimodeystviy (The problem of the methodological foundations of analysis of intersystem interactions). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychology Journal), 1995, no. 4, pp. 11–25.
 24. Bocharova E. E. Vzaimosvyaz subyektivnogo blagopoluchiya i sotsialnoy aktivnosti lichnosti: krosskulturnyy aspekt (Interrelation of subjective well-being and social activity of the personality: cross-culture aspect). Sotsialnaya psikhologiya i obshchestvo (Social psychology and society), 2012, no. 4, pp. 53–63.
 25. Karpov A. V. Metasistemnaya organizatsiya urovnevykh struktur psikhiki (Meta-system organization level structure of the psyche). Moscow, 2004. 503 p.
 26. Karpov A. V. Metasisitemnyy podkhod kak metodologiya izucheniya funktsionalnykh zakonomernostey psikhiki (Meta-systematic approach as a methodology for studying the functional patterns of the mind). Yaroslavskiy psikhologicheskiy vestnik (Yaroslavl Psychological Bulletin). Moscow; Yaroslavl, 2005, vol. 15, pp. 11–20.