Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 23)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
316.6

Socio-psychological Consequences and Factors of Modern Globalization

Autors: 
Akopov G. V., Povolzhye State Social and Humanitarian Academy, Samara
Abstract: 

Globalization identifies the significant changes in consciousness of a modern person. Transformation deal with subjective, personal, individual characteristics, and also the basic kinds of human activity – professional activity, learning, and communication. Socio-psychological consequences of globalization are defined in the space-time (territorial and subjectively-temporary identity), socio-cultural and other dimensions. Socio-psychological consequences of globalization are defined in the space-time (territorial and subjectively-temporary identity), socio-cultural and other dimensions. Discusses stress character of contemporary social dynamics. The author notes, that transformation of the socio-communicative practices and the ousting of the former types of rationality (mythologic, the logic of faith, scholasticism, formal logic, authority, dialectics) of subjective logic. There are determined by the characteristics of the new social typology of personality. With time the number of the effects of globalization acquires the character of socio-psychological factors of globalization.

Reference: 
 1. Dobren’kov V. I. Globalizacija i Rossiya: sociologicheskij analiz (Globalization and Russia: a sociological analysis). Moscow, 2006. 232 p.  
 2. Panarin A. S. Iskushenie globalizmom (The temptation of globalism). Moscow, 2000. 272 p. 
 3. Sventsckiy A. L. Globalizatsiya i stress organizacionnyh izmeneniy (Globalization and the stress of organizational change). Chelovecheskiy faktor: Social’nyy psikholog (The Human factor: Social psychologist), 2007, no. 1(13), pp. 39–43.
 4. Nazaretyan A. P. Nasilie i nenasilie v istoricheskoy retrospektive (Violence and non-violence in historical retrospect). Istoricheskaya psihologiya i sotsiologiya istorii (Historical psychology and sociology history), 2008, no. 1, pp. 8–32.
 5. Akopov G. V. Psikhologiya soznaniya. Voprosy metodologii, teorii i prikladnyh issledovaniy (Psychology of consciousness. Questions of methodology, theory and applied research). Moscow, 2010. 592 p. 
 6. Petrenko V. F. Mnogomernoe soznanie: psikhosemanticheskaya paradigma (Multidimensional consciousness: Psycho-semantic paradigm). Moscow, 2010. 496 p. 
 7. Andreeva G. M. Social’naya psikhologiya segodnya: poiski i razmyshleniya (Social psychology today: search and refl ection.). Moscow, 2009. 221 p. 
 8. Shkuratov V. A. Istoricheskaya psikhologiya (Historical psychology). Moscow, 1997. 320 p. 
 9. Labunskaja V. A. Eekspressiya cheloveka: obchshenie i mezhlichnostnoe poznanie (Expression of man: communication and interpersonal cognition). Rostov-on-Don, 1999. 440 p.
 10. Merezhkovskiy D. S. M. Yu. Lermontov. Poyet sverkhchelovechestva (M. Yu. Lermontov: The poet of superhumanity). V Tihom omute. Moscow, 1991, pp. 378–115. 
 11. Yarushkin N. N. Psikhologicheskie mehanizmy social’nogo povedeniya lichnosti (Psychological mechanisms of social behaviour, personality). Samara, 2010. 157 p. 
 12. Prohorov A. O. Samoregulyaciya psikhicheskikh sostoyaniy: feno-menologiya, mehanizmy, zakonomernosti (Self-regulation of mental States: phenomenology, mechanisms, patterns of). Moscow, 2005. 505 p. 
 13. Akopov G. V. Metodologicheskie osnovaniya koncepta «sozertsanie» v sovremennoy psikhologii (Methodological foundations of the concept of «contemplation» in modern psychology). Sozertsanie kak sovremennaya nauchno-teoreticheskaya i prikladnaya problema (Contemplativness as a modern theoretical and applied [practical] problem): materialy Vserossiyskoy konferentsii, Samara, 21 maya 2013 g. Pod red. G. V. Akopova, E. V. Bakshutovoy. Samara, 2013, pp. 10–17.