Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 29)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
316.772

Spiritual Foundations of Political Order in Russia and China Experience

Autors: 
Danilov Sergei Alexandrovich, Saratov State University
Abstract: 

Article is devoted to the influence of spiritual foundations of the political order and modernization development companies. In the center is a comparative analysis of historical experience and prospects of Russia and China. The article is devoted to the impact of spiritual foundations on the political order and development of society in terms of modernization. Historical experience and prospects of Russia and China are in the center of the comparative analysis. Religious, spiritual and moral factors that determine the structure of political order and its dynamic state are analyzed. The fact that societies specific for Russia and China focus on traditionalism, collectivism, paternalism, religiosity is also determined. These sociocultural principles perform an effective mechanism to adopt innovative impulses which enter the public system. It is confirmed by comparative analysis of the modernization processes in Russia and China. While the Russian practice offers «modernization breakthrough», the experience of «Celestial Empire» is based on systemic and strategic.

Reference: 
  1. Orlov M. O., Danilov S. A. Rol kommunikatsii v politicheskoi zhizni sovremennogo obshchestva (The role of communication in the political life of modern society). Filosofi ya i оbshchestvo (Philosophy and society), 2008, no. 4, pp. 126–131.
  2. Parfenov A. I. Fenomenologiya socialnogo poryadka (The phenomenology of the social order). Saratov, 2012. 176 p.
  3. Ust’yancev V. B., Orlov M. O., Danilov S. A. Ocherki socialnoy fi losofi i: prostranstvennye struktury, poryadok obshhestva, dinamika global’nyh sistem (Essays in social philosophy: the spatial structures, the order of society, the dynamics of global systems). Ed. V. B. Ustyanceva. Saratov, 2010. 248 p.
  4. Rubin V. A. Lichnost i vlast v drevnem Kitae (Personality and authority in the ancient China). Moscow, 1999. 384 p.
  5. Anohina V. V. Kul’turnye tradicii i paradoksy modernizacii sovremennogo Kitaya (Cultural traditions and paradoxes of modernization in contemporary China). Vesnik Belaruskaga dzyarzhawnaga universityeta. Seryya 3: Gistoryya. Filasofiya. Psihalogiya. Palitalogiya. Sacyyalogiya. yekanomika. Prava (Bulletin of the Belarusian State University. Series 3: History. Philosophy. Psychology. Politics. Sociology. Economy. Rights), 2009. no. 1, pp. 52–53.
  6. Tu Vyeymin. Mnozhestvennost’ modernizaciy i posledstviya yetogo yavleniya dlya Vostochnoy Azii (Multiplicity of modernizations and consequences of this phenomenon for East Asia). Kul’tura imeet znachenie. Kakim obrazom tsennosti sposobstvuyut obshhestvennomu progressu (Culture matters. How values aid social progress). Ed. L. Harrison, S. Hantington. Moscow, 2002. 320 p.
  7. Rozhkov V. P. Dinamika fi losofskogo soznaniya Rossii i Kitaya: problema algoritmov (Dynamics of philosophical consciousness Russia and China: the problem of algorithms). Izv. Sarat. Univ. New ser. Ser. Phylosophy. Psycho logy. Pedagogics. 2013. Vol. 13, iss. 3, pp. 34–38.
  8. Doronin B. G. Kitayskaya civilizaciya: problemy preemstvennosti (Chinese civilization: the problem of succession). 30 let reform v KNR: opyt, problemy, uroki (30 years of reform in China: experience, problems and lessons): tez. dokl. XVII Mezhdunar. nauch. konf. «Kitay, kitayskaya civilizaciya i mir. Istoriya, sovremennost’, perspektivy». Moscow, 2008, vol. 2, pp. 126–132.
  9. Socializm s kitayskoy specifi koy (Socialism with Chinese specifi cs). Beijing, 2004. 530 p.