Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2007, Vol. 7, iss. 2

Volume 7 number 2

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy