Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 23)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
159.9 + 18.07.28

Social and Psychological Representations Modern Student’s Youth about L. N. Tolstoy’s Creativity

Autors: 
Grigorian E. G., Saratov State University
Abstract: 

The article considers the problem of psychology of literary creative work of L. N. Tolstoy; the main scientific and psychological approaches to the analysis of literary works. In the work of consistently carried out a theoretical analysis of psychology of creativity L. N. Tolstoy, an empirical study of social-psychological perceptions of student’s youth about the writer’s work. Identified the main components of «psychological realism» creativity L. N. Tolstoy, such as, «the dialectics of the soul», «stream of consciousness», «effect of presence» and other The most significant socio-psychological characteristics of his works student youth recognizes the different historical events of the wartime and peacetime, national peculiarities of the Russian people, human relationships, which are important in the present time.

Reference: 
 1. Asmolov A. G. Psikhologiya lichnosti: printsipy obshchepsikhologicheskogo analiza (Personality Psychology: Principles of general psychological analysis). Moscow, 2001. 365 p. 
 2. Osipov N. Ye. Psikhoanaliticheskiye i filosofskiye etyudy (Psychoanalytic and philosophical studies). Ed. D. P. Brylev. Moscow, 2000. 148 p. 
 3. Esin A. B. Psikhologizm russkoy klassicheskoy literatury (Psychologism Russian classical literature). Ucheb. posobiye. 3-e izd. Available at: http://www.modernlib. ru/books/a_b_esin/ (accessed 12 April 2013). 
 4. Stepanova M. A. Psikhologicheskoye litso literatury (Psychological face of literature). Voprosy Psychologii (Voprosy Psychologii), 2006, no. 3, pp. 109–123. 
 5. Vygotskiy L. S. Psikhologiya iskusstva (Psychology of Art). Ed. M. G. Yaroshevskiy. Moscow, 1987. 446 p. 
 6. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii (Fundamentals of General Psychology): in 2 vol. Moscow, 1989. 712 p. 
 7. Strakhov I. V. Psikhologiya literaturnogo tvorchestva (Psychology of literary creation). Moscow; Voronezh, 1998. 468 p. 
 8. Vygotskiy L. S. Myshleniye i rech (Thought and language). Sobr. soch.: in. 6 vol. Moscow, 1982, vol. 2. 563 p. 
 9. Teplov B. M. Zametki psikhologa pri chtenii khudozhestvennoy literatury (psychologist notes when reading fiction). Izbr. trudy: in 2 vol. Moscow, 1985, vol. 1, pp. 306–312.
 10. Krinitsyn A. B. Razbor romana «Voyna i mir» L. N. Tolstogo (Analysis of the novel «War and Peace» Tolstoy). Available at: http://www.rf-u.ru (accessed 15 April 2013). 
 11. Chernyshevskiy N. G. Poln. sobr. soch. (Complete works) : in 15 vol. Moscow, 1947, vol. 3. P. 425. 
 12. Kuzina L. N. K novym sposobam psikhologicheskogo analiza (To new ways of psychological analysis). Available at: http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/rtv/ rtv-081-.htm (accessed 10 April 2013). 
 13. Tsveyg S. Pevets svoyey zhizni Lev Tolstoy (Singer of his life Leo Tolstoy). Sobr. soch.: in 12 vol. Leningrad, 1928, vol. 6, 515 p. 
 14. Shamionov R. M. Psikhologiya sotsialnogo povedeniya lichnosti: ucheb. posobiye (Social psychology of individual behavior). Saratov, 2009. 186 p. 
 15. Moskovichi S. Sotsialnoye predstavleniye: istoricheskiy vzglyad (Social performance: historical perspective). Psikhol. Zhurn. (Psychological Journal), 1995, vol. 16, no. 1, pp. 3–18. 
 16. Teslenko A. N. Sotsializatsiya molodezhi: opyt mezh distsiplinarnogo issledovaniya v Kazakhstane (socialization of youth: the experience of interdisciplinary research in Kazakhstan). Problemy sotsialnoy psikhologii lichnosti (Problems of social psychology of the individual). Saratov, 2006, iss. 4, pp. 81–93.