Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 24)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
316.6+159.942

Determinants of Self-Representations of the Personality

Autors: 
Ryaguzova Elena Vladimirovna, Saratov State University
Abstract: 

Results of the empirical study are presented. Scientific research is directed on studying of subjective estimation of own visual image, presented in photos, and also connections of characteristics of an estimated image with personal qualities and features of the self-relation. On the basis of the developed concept of personal representations of “I - Other” interaction and using both classicaland author’smethods of research, the main determinants of personal self-representations “I-real” and “I-ideal” are identified (socio-cultural context, socio-psychological factors, personal characteristicsand characteristics ofself-relation). Connections are established between self-representations, properties of the personality and features of her self-relation. Applied aspect of analyzing the problem can be implemented in psychosocial programs for training of personal development, to solve practical problemsto optimize there alinterpersonal interaction sand relationships, aswell asto createa harmonio us personal identity.

Reference: 
 1. Ryaguzova E. V. Pokazateli metodiki refl eksivnogo samootcheta «Ya i Drugoy» kak indikatory intersubyektivnosti (Indices of methodology of the refl exiveself-report “I and Others”as indicators ofi ntersubjectivity). Problemy sotsialnoy psikhologii lichnosti: mezhvuz. sb. nauch. tr. (Problems of social psychology of personality). Saratov, 2011. Pp. 14–21.
 2. Eremina D. R., Ryaguzova E. V. Vzaimos vyazvizualnoy samoprezentatsii i osobennostey Ya-konceptsii (The relationship of visualself-presentation and particularity of self-concept). Problemy sotsialnoy psikhologii lichnosti: mezhvuz. sb. nauch. tr (Problems of social psychologyof personality). Saratov, 2009. Vol. 7. Pp. 83–90. 
 3. Gofman I. Predstavleniye sebya drugim v povsednevnoy zhizni / per. s angl. i vstup. statya A. D. Kovaleva (Presentation of Selfas Other in everyday life). Moscow, 2000. 302 p.
 4. Barthes R. Camera lucida: Refl ections on Photography. N.Y.,1981, 119 p. (Russ. ed.: Bart R. Camera lucida: kommentariy k fotografi i. Moscow, 1997. 223 p.).
 5. Krutkin V. Pyer Burdye: fotografiya kak sredstvo i indeks sotsialnoy integratsii (Pierre Bourdieu: Photography as means and index of social integration). Vestnik Udmurtskogo universiteta (Udmurt State University Bulletin), 2006, no. 3, p. 40–55.
 6. Gritsay M. Osobennosti teorii S. Zontag (The peculiarities of S. Sontag’s theory), available at: http://photo-element.ru/analysis/mashe/sontag.html
 7. Sztompka P. Vizualnay asotsiologiya. Fotografi ya kak metod issledovaniya / v stup. st. N. E. Pokrovskij (Visual sociology: Photography as aresearch method). Moscow, 200 7. 168 p.
 8. Kopytin A. I. Trening pofototerapii (Training on phototherapy). St. Petersburg, 2003. 96 p.
 9. Nurkova V. V. Zerkalo s pamyatyu. Fenomen fotografi i. Kulturno-istoricheskiy analiz (Mirrorwith memory.The phenomenon of photography. Cultural and historical analysis). Moscow, 2006. 288 p.
 10. Allakhverdov V. M. Soznaniye kak paradoks (Consciousnes sas a paradox). St. Petersburg, 2000. 528 p.
 11. Psikhologiya lichnosti / pod red. prof. P. N. Ermakova, prof. V. A. Labunskoy (Psychology of personality). Moscow, 2007. 653 p.
 12. Krutkin V. Fotografi ya i avtobiografi ya v issledovanii Lindy X. Ragg: (Photo and autobiographyin a studyby Linda X. Wragg).Vizualnaya antropologiya: novyy vzglyad na sotsialnuyu realnost: Sb. nauch. st. / pod red. E. Yarskoy-Smirnovoy, P. Romanova, V. Krutkina. (Visual Anthropology: a new perspective onsocial reality). Saratov, 2006. 528 p.
 13. Turner J. C. Social infl uence. Milton, 1991, 206 p. (Russ. ed. Terner Dzh. Sotsialnoye vliyaniye. St.-Petersburg, 2003. 256 p.)