Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 25)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
378

Optimization of Students’ Independent Work from the Pozition of Competence – Based Approach

Autors: 
Teltevskaya N. V., Povolzhsky Institute of Management named after P.A. Stolypin
Abstract: 

The article considers questions of independent work optimization as particular students’ learning and cognitive activity organization, stimulating the necessity in self-education, self-studying and continual professional perfection. The effectiveness of students’ independent work is connected with the enlargement of the cognitive activity area, the individual’s attitude to its substance and aspiration for achieving the stated objectives. The students’ independent work optimization contributes to development of self-organization and self-studying skills, working out one’s own outlook and activity style. The main conditions of optimization are the variety of types and the choice of innovative forms and methods of independent work.

Reference: 
  1. Akhmetzhanova G. V. Innovatsionnye formy i metody organizatsii samostoyatelnoy raboty studentov (Innovative forms and methods of students’ independent work organization), available at: http://www.orenport.ru/docs/281/work_stud/Members/Ahmedganova.htm
  2. Bushuev V. D., Shelobaev S. I. Innovatsionnye i integrativnye podkhody k organizatsii samostoyatelnoy raboty studentov (Innovative and integrative approaches to students’ independent work organization). Sovremennyye naukoemkiye tekhnologii (Modern hightechnologies), 2010, no. 8, pp. 141–143.
  3. Odintsova V. A. Formirovaniye poznavatelnoy samostoyatelnosti studentov (Development of cognitive independence of students). Innovatsii v obrazovanii (Innovations in education), 2009, no. 11, pp. 98–103.
  4. Olkhovaya T. A., Sadova V. A. Poznavatelnaya samostoyatelnost studentov kak factor stanovleniya subyektnosti studentov universiteta (Students’ cognitive selfdependence as factor of university students’ subjectivity formation). Vysshee obrazovaniye segodnya (Higher education today), 2011, no. 1, pp. 22–24.
  5. Smolina S. G. Samostoyatelnaya rabota kak sredstvo formirovaniya informatsionnoy kompetentnosti studentov universiteta (Self Work as a Tool for Forming the University Students’ Information Literacy). Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki (Scientific and technical libraries), 2009, no. 12, pp. 11–16.
  6. Pedagogika / pod red. G. Noynera, Yu. K. Babanskogo (Pedagogics / Eds. G. Noyner, Yu. K. Babanskiy). Moscow, 1984. 368 p.
  7. Vygotsky L. S. Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psychology. 2004, vol. 42, no. 1, January–February, pp. 7–97. (Russ. ed.: Vygotsky L.S. Voobrazheniye i tvorchestvo v detskom vozraste. St. Petersburg, 1997. 96 p.).
  8. Mikhaylov E. I. Keys i keys-metod: obshchiye ponyatiya (Case and case-method: general notions). Marketing (Marketing), 1999, no. 1, pp. 12–13.
  9. Goryainova L. V., DanilinaYa. V. Razvitiye poznavatelnykh kompetentsiy studentov v protsesse samostoyatelnoy raboty s tselyu formirovaniya spetsialistov innovatsionnogo tipa (Development of cognitive competences of students in process individual work in order to create specialists of innovation type). Otkrytoye obrazovaniye (Open education), 2010, no. 3, pp. 18–25.