Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 27)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
101.1:316

On Typological Classification of the Main Ethnic Communities

Autors: 
Hajiyev R. S., Azerbaijan National Academy of Sciences H. Javid Ave
Abstract: 

One can definitely say that as far back as Soviet times and up to the present day the leading scholars of post-Soviet scope (ethnographers, historians and other) treat differently an essence and content of ethnic communities. It is, in particular, referred to such notions as «tribe», «ethnos», and «people». At the same time a definite disagreement is still observed among the specialists on the issue of typology. Taking into consideration this circumstance the present article carries out work on a new classification of the main ethnic communities. At the same time the content of such notions as «ethnos», «people» and «nation» has been made definitely clear.

Reference: 
 1. Kozlov V. I. O klassificatsii etnicheskikh obshchnostey (sostoyaniye voprosa) (About classification of ethnic commonalities {status of the matter}). Issledovaniye po obshchey etnografii (Researches in general ethnography). Moscow, 1979, pp. 5–24.
 2. Rutkevich M. N. Teoriya natsii: filosofskiye voprosy (Theory of nation: Philosophical questions). Voprosy filosofii (Issues of philosophy). 1999, no. 5, pp. 19–33.
 3. Pivoev V. M. Etnos i natsiya: problemy identifikatsii (Ethnos and nation: problems of identification). Petrozavodsk, 2006. 109 p.
 4. Dashdamirov A. F. Natsionalnaya ideya i etnichnost. Azerbaydzhanskaya ideya v etnokulturnom i etnopoliticheskom kontekste (National idea and etnicity. Azerbaijani idea in ethnocultural and ethnopolitical context). Baku, 2001. 154 p.
 5. Sotsiologiya (Sociology). Moscow, 2005. 448 p.
 6. Zamiralova T. A., Krikh S. B. Etnologiya (Ethnology). Omsk, 2008. 52 p.
 7. Berkovich N. A. Plemya, narodnost, natsiya: sotsialnofilosofskoe issledovaniye: dis... d-ra filos. nauk (Tribe, peoples, nation: social-philosophic research: Dr. philos. sci. diss.). St. Petersburg, 2002. 287 p.
 8. Gening V. F. Etnicheckiy protsess v pervobytnosti (Ethnical process in primitive state). Sverdlovsk, 1970. 128 p.
 9. Gening V. F., Pavlenko Yu. V. Institut plemeni kak organ zarozhdayushcheysya politicheskoy nadstroyki (Tribe institute like a body of emerging political superstructure). F. Engels i problemy pervobytnoy istorii (F. Engels and problems of primitive state story). Kiev, 1984, pp. 60–109.
 10. Schnirelman V. A. Problema doklassovogo i ranneklassovogo etnosa v zarubezhnoy etnografii (Problem of preclass and early class ethnos in foreign ethnography). Etnos v doklassovom i ranneklassovom obshchestve (Ethnos in preclass and early class society). Moscow, 1982, pp. 207–257.
 11. Schnirelman V. A. Protoetnos okhotnikov i sobirateley (po avstraliyskim materialam) (Protoethnos of hunters and collectors {regarding to australian materials}). Etnos v doklassovom i ranneklassovom obshchestve (Ethnos in preclass and early class society). Moscow, 1982. pp. 83–108.
 12. Gumilev L. N. Etnogenez i biosfera zemli (Ethnogenesis and the biosphere of Earth). Moscow, 1993. 503 p.
 13. Tishkov V. A. O fenomene etnichnosti (About ethnicity phenomenon). Etnograficheskoe Obozrenie (Ethnographic Review). 1997, no. 3, pp. 3–21.
 14. Bromley Yu. V. Ocherki teorii etnosa (Essays on ethnos theory). Moscow, 1983. 413 p.
 15. Bromley Yu. V. Etnosotsialnyye protsessy: teoriya, istoriya, sovremennost (Ethnosocial processes: theory, history, contemporaneity). Moscow, 1987. 335 p.
 16. Dugin A. G. Etnosotsiologiya (Ethnosociology). Moscow, 2011. 639 p.
 17. Kosing A. Nation in Geschichte und Gegenwart. Berlin. 1976. 306 S. (Russ. ed.: Cozing A. Natsiya v istorii i sovremennosti. Moscow, 1978. 293 p.).
 18. Hroch M. From national movement to the fully-formed nation: the nation-building process in Europe. Mapping the Nation. L. ; N.Y., 1999, p. 78–97. (Russ. ed.: Khroch M. Ot natsionalnykh dvizheniy k polnostyu sformirovavsheysya natsii: protsess stroitelstva natsiy v Yevrope. Natsii i natsionalizm. Moscow, 2002. pp. 121–146.
 19. Habermas J. The European nation-state – its achievements and its limits. On the past and future of soveregnity and citezenship. Mapping the Nation. L. ; N.Y., 1999, p. 281–294. (Russ. ed.: Habermas Yu. Yevropeyskoye natsionalnoye gosudarstvo: yego dostizheniya i predely. O proshlom i budushchem. Natsii i natsionalizm. Moscow, 2002. pp. 364–380).
 20. Adygezalova S., Abasov А. Natsionalizm i integratsiya epokhi globalizatsii (Nationalism and integration of globalization age. Elmi ?s?rl?r (Scientific work), 2011, no. 1(16), pp. 52–57.