Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 27)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
159.923+159.944.3-057.87

Correlation Between Creative Potential and Coping-Strategies of Personality of Higher School Students

Autors: 
Malyshev Ivan V., Saratov State University
Abstract: 

The current study considers the problem of creative potential of personality in context of overcoming of difficult stressing situations. The results of analysis of contents of creative possibilities of personality and of basic coping-behavior strategies of students with different professional orientation, are represented. For the majority of students «solving the problem is escape from emotions» model of coping-stressful behavior strategy is characteristic. The creative potential of personality, expressed in factors of personal creativity (the sum of «inclination to risk», «inquisitiveness», «complexity», «imagination») and the level of creative potential intensively influences on coping-behavior and is closely related to «solving-the problem» coping-strategy. The role of creativeness and personal creativity as rising of an adaptational possibilities of personality and influencing on selection of effective coping-stressful strategies factors is defined.

Reference: 
 1. Mitina L.M. Uchitel kak lichnost i professional. Psikhologicheskiye problemy (Teacher as a personality and a professional. Psychological problems). Moscow, 1994. 216 p.
 2. Libina A., Libin A. Stili reagirovaniya na stress: psikhologicheskaya zashchita ili sovladaniye so slozhnymi situatsiyam. (Styles of reactions to stress: psychological protection or coping with difficult situations. Stil cheloveka: psikhologicheskiy analiz (Style of a person: psychological analysis). Moscow, 1998, pp. 190–204.
 3. Lazarus R. S., Folkman S. The concept of coping. Monat A., Lazarus R. S. Stress and Coping. New York, 1991, pp. 189–206.
 4. Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. K. Assessing coping strategies: a theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, vol. 56, pp. 267–283.
 5. Vodopyanova N. E., Starchenkova E. S. Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika (Burnout syndrome: diagnostics and prophylaxis). St. Petersburg, 2008. 336 p.
 6. Malyshev I.V. Vzaimosvyaz sindroma emotsionalnogo vygoraniya i tsennostnoy sfery lichnosti v protsesse professionalnoy sotsializatsii v ekstremalnykh usloviyakh (Relation of the Emotional Burnout Syndrome and of the Value Sphere of a Personality in the Process of the Professional Socialization in the Extreme Conditions). Izvestiya Saratovskogo universiteta. Ser: Philosophy. Psychology. Pedagogics (Saratov State University Journal. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogics). 2010, vol. 10, no. 4, pp. 74–78.
 7. Berdyaev N. A. Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva (Philosophy of freedom. The meaning of creative act). Moscow, 1989. 607 p.
 8. Yakovleva E. L. Psikhologicheskiye usloviya razvitiya tvorcheskogo potentsiala u detey shkolnogo vozrasta (Psychological conditions for development of creative potential with the school children). Voprosy psikhologii (Questions of Psychology), 1994, no. 5, pp. 37–42.
 9. Ponomarev Ja. A. Psikhologiya tvorchestva i pedagogika (Psychology of creative work and pedagogic). Moscow, 1976. 280 p.
 10. Bogoyavlenskaya D. B. Intellektualnaya aktivnost kak problema tvorchestva (Intellectual activity as the problem of creative work). Rostov-on-Don, 1983. 321 p.
 11. Olakh A. Tvorcheskiy potentsial i lichnostnyye peremeny (Creative potential and personal changes). Obshchestvennyye nauki za rubezhom. Ser. Naukovedeniye (Social sciences abroad. Ser. Science of science). 1968, no. 4, pp. 69–73.
 12. Druzhinin V. N. Psikhologiya obshchikh sposobnostey (Psychology of general abilities). St. Petersburg, 1999. 368 p.
 13. Grigorieva M.V., Shamionov A.D. Psikhologicheskiye faktory i struktura professionalnykh namereniy pedagogovpsikhologov na etape obucheniya v vuze (Professional intentions of educational psychologists at the training stage in high school). Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika, psikhologiya. (Vector of science of Toljatti state university. Series: Pedagogy, psychology.), 2011, no. 1, pp. 48–52.
 14. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsialnopsikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp (Social-psychological diagnostics of personality development and small groups). Moscow, 2002. 490 p.