Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 28)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
378.14:159.923

Model of Competence Autopsychological University Student as a Factor of the Quality of Professional Training of Future Teachers

Autors: 
Smirnova Valentina Mikhailovna, Saratov State University
Abstract: 

In the article the necessity of formation of auto-psychological competence of teaching specialties’ students in their high school training is proved. The author’s model of the formation of auto-psychological students’ competence became the result of this work. The field of its application is a process of preparation of future teachers. The testing model has corroborated its efficiency and students’ transition from low to high level of generated auto-psychological competence became the indicator of that. During the experiment the interdependency of auto-psychological competence of the young specialist in professional activity was proved. The model does not mean fundamental changes of the developed system of high school training. To introduce this, it is recommended to use classroom lessons of a psych educational subjects, professional practice, and activation in socially important activities. It should be emphasized that internal capacity of the personality foregrounding is a factor of quality improvement of professional training of university’s graduates.

Reference: 
 1. Natsionalnaya doktrina obrazovaniya v RF do 2025 g. (The national doctrine of education in the Russian Federation till 2025). Vestnik obrazovaniya Rossii (Bulletin of Russian education.), 2009, no.1, pp. 4–14.
 2. Banykina S. V. Konfliktologicheskaya sluzhba shkoly: status i soderzhaniye deyatelnosti: avtoref. dic. … kand. psikhol. nayk (Conflictologichesky school service: the status and the content of activity: Cand. psych. sci. diss.). Moscow, 1997. 20 p.
 3. Bityanova M. P. Sotsialnaya psikhologiya (Social psychology). St. Petersburg, 2008. 368 p.
 4. Zhuravlev V. I. Pedagogika v sisteme nauk o cheloveke (Pedagogics in system of sciences about the person). Moscow, 1990. 175 p.
 5. Klimov E. A. Psikhologiya professionala (Psychology of the professional). Moscow, 2004. 232 p.
 6. Kuzmina N. V. Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya (Professional ism of the teacher’s person and the master of inservice training). Moscow, 1990. 119 p.
 7. Abulkhanova-Slavskaay K.A. Strategiya zhizni (Strategy of life). Moscow, 1991. 299 p.
 8. Derkach A. A. Akmeologiya: lichnostnoye i professionalnoye razvitiye cheloveka. (Akmeologija: personal and professional development of the person). Moscow, 2000. 329 p.
 9. Paevskaay N. E. Sotsialno-psikhologicheskiye mekhanizmy razvitiya autopsikhologicheskoy kompetentnosti gosudarstvennykh sluzhashchikh: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk (Socio-psychological mechanism of development autopsychic competence of state employee: Cand. psych. sci. diss.). Moscow, 2009. 22 p.
 10. Stepnova L. A. Razvitiye autopsikhologicheskoy kompetentnosti gosudarstvennykh sluzhashchikh: dis. … doktora psikhol. nauk. (Development autopsychic competence of civil servants: Dr. psych. sci. diss.). Moscow, 2003. 642 p.
 11. Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart vysshego professionalnogo obrazovaniya po napravle niyu podgotovki 050111 «Pedagogicheskoye obrazovaniye», razdel V «Trebovaniye k rezultatam osvoyeniya osnovnoy obrazovatelnoy programmy bakalavriata» (The federal state educational standard of the higher education training in a direction of preparation 050100 «Pedagogical education», section V «Requirements to results of development of the basic educational program of a bachelor degree», available at: www.osu.ru/docs/bachelor/fgos/050100b.doc