Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 21)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
316.6+159.9:61

Adaptative Strategies under the Conditions of Serious Disabling Disease as a Subjective Element of the Disease Situation

Autors: 
Orlova Mariya Mikhailovna, Saratov State University
Abstract: 

The article analyzes adaptive strategies of patients with pulmonary tuberculosis in terms of the author’s «disease situation» concept. The identified strategies are considered as aspects of the «disease situation» subjective element. The author examines the model of coping strategies, which is specific for patients with pulmonary tuberculosis, as a system of coping strategies contradictory in its functions, connected with the semantic refocusing of a person and the rejection of a new social identity of the disabled person. We have obtained the results that allow outlining conditions models in multidimensionality – both objective and subjective.

Reference: 
 1. Orlova M. M. Usloviya formirovaniya izmeneniy lichnosti bolnykh zabolevaniyami legkikh: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk (Personality Change Development Conditions of the Patients with Lung Diseases). Moscow, 1982. 20 p.).
 2. Orlova M. M. Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya somaticheskikh bolnykh i situatsiya bolezni. Psikhologiya sistemnogo funktsionirovaniya lichnosti. (Social and Psychological Adaptation of Patients with Somatic Diseases and Disease Situation (Psychology of Systematic Functioning of Personality)). Saratov, 2004, pp. 223–225. 
 3. Orlova M. M. Ponyatie «situatsii bolezni» – obyektivnye i subyektivnye sostavlyayushchie (Concept of «Disease Situation» – Objective and Subjective Components). Izvestiya Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Filosofi ya. Psi khologiya. Pedagogika. 2009, vol. 9, iss. 1, pp. 82–87. 4. Belinskaya O. A., Tikhomandritskaya O. A. Sotsialnaya psikhologiya lichnosti: uchebn. posobie dlya vuzov (Social Psychology of Personality). Moscow, 2001. 301 p. 5. Andreeva G. M. Sotsialnaya psikhologiya: uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeny (Social Psychology: The textbook for higher educational institutions). Moscow, 1998. 376 p3. Orlova M. M. Ponyatie «situatsii bolezni» – obyektivnye i subyektivnye sostavlyayushchie (Concept of «Disease Situation» – Objective and Subjective Components). Izvestiya Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Filosofi ya. Psi khologiya. Pedagogika. 2009, vol. 9, iss. 1, pp. 82–87.
 4. Belinskaya O. A., Tikhomandritskaya O. A. Sotsialnaya psikhologiya lichnosti: uchebn. posobie dlya vuzov (Social Psychology of Personality). Moscow, 2001. 301 p.
 5. Andreeva G. M. Sotsialnaya psikhologiya: uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeny (Social Psychology: The textbook for higher educational institutions). Moscow, 1998. 376 p.
 6. Rean A. A. Akmeologiya lichnost. Psikhol. zhurn. (Akmeology of Personality) Psychological Magazine. 2000, vol. 21, no. 3, pp. 88–95.
 7. Budyakina M. P., Rusalinova A. A. Nekotorye aspekty sotsialno-psikhologicheskoi adaptatsii novichkov na predpriyatii. Sotsialnaya psikhologiya i sotsialnoe planirovanie. (Some Aspects of Social and Psychological Adaptation of Newcomers at Enterprises. Social Psychology and Social Planning. L., 1973, pp. 92–97.
 8. Abulkhanova K. A. O subyekte psikhicheskoi deyatelnosti (About Mental Activity Subject). Moscow, 1973. 287 p.
 9. Abulkhanova K. L. Printsip subyekta v otechestvennoi psikhologi. Psikhologiya. zhurnal vysshei shkoly ekonomiki (The Principle of Subject in Russian Psychology. Psychology. The Higher School of Economics Magazine). 2005, vol. 2, no. 4, pp. 3–21.
 10. Brushlinsky A. V. Psikhologiya subyekta, pod red. V. V. Znakov (Psychology of Subject, ed. V. V. Znakov). Moscow, St. Petersburg, 2003. 272 p
 11. Abulkhanova K. A. Rubinshteinovskaya kategoriya subyekta i ee razlichnye metodologiche. Problema subyekta v psikhologicheskoi nauke. otv. red. A. V. Brushlinsky, M. I. Volovikova, V. N. Druzhinin. (Rubinstein Category of Subject and Its Various Methodological Values. Problem of Subject in Psychological Science, eds. A. V. Brushlinsky, M. I. Volovikova, V. N. Druzhinin. Moscow, 2000, pp. 13–26.
 12. Rubinshtein S. L. Chelovek i mir (Person and World). Moscow, 1997. 347 p.
 13. Antsyferova L. I. Lichnost v trudnykh zhiznennykh usloviyakh: pereosmyslivanie, preobrazovanie zhiznennykh situatsy i psikhologicheskaya zashchita. Psikhol. zhurn. (Personality in Diffi cult Life Situations: Rethinking, Transformation of Life Situations and Psychological Protection. Psychological Magazine). 1994, vol. 15, no. 1, pp. 3–18.
 14. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. N.Y., 1984. 445 p.
 15. Prokhorov A. O. Samoregulyatsiya psikhicheskikh sostoyaniy: fenomenologiya, mekhanizmy, zakonomernosti (Self-Control of Mental State: Phenomenology, Mechanisms, Regularities). Moscow, 2005. 352 p.
 16. Burlachuk L. F., Korzhova E. Yu. Vvedenie v psikhologiyu zhiznennykh situatsy: uchebnoe posobie (Introduction to Psychology of Life Situations). Moscow, 1998, 288 p.
 17. Kryukova T. L. Chelovek kak subyekt sovladayushchego povedeniya. Psikhologicheskiy zhurnal (Person as Subject of Coping Behavior. Psychological Magazine). 2008, no. 2, pp. 88–95.
 18. Kryukova T.L. Vozrastnye i krosskulturnye razlichiya v strategiyakh sovladayushchego povedeniya. Psikhologicheskiy zhurnal (Age and Cross-Cultural Differences in Coping Behavior Strategies. Psychological Magazine). 2005, vol. 26, no. 2, pp. 5–15.
 19. Kryukova T. L., Petrova E. A. Semeinye resursy sovladayushchego povedeniya: znachenie praroditelei i predkov. Psikhologiya i praktika (Family Resources of Coping Behavior: Signifi cance of Ancestors. Psychology and Practice. Kostroma, 2006, pp. 12–23.
 20. Rean A. A. Psikhologiya lichnosti. Sotsializatsiya, povedenie, obshchenie (Psychology of Personality. Socialization, Behavior, Communication). St. Petersburg, 2004. 416 p.
 21. Sergienko E. A. Subyektnaya regulyatsiya i sovladayushchee povedenie. Psikhologiya sovladayushchego povedeniya: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii (Subject Regulation and Coping Behavior. Psychology of Coping Behavior). Kostroma, 2007, pp. 64–66.
 22. Romanova E. S., Grebennikov V. G. Zashchitnye mekhanizmy psikhiki. Genezis. Funktsionirovanie. Diagnostika (Protective Mechanisms of Mentality: Origin. Functioning. Diagnostics). Moscow, 1996. 144 p.
 23. Savenko Yu. S. Problemy psikhologicheskikh kompensatornykh mekhanizmov i ikh tipologii. Problemy kliniki i patogeneza psikhicheskikh zabolevaniy (Problems of Psychological Compensatory Mechanisms and Their Typology. Problems of Clinic and Pathogenesis of Mental Diseases). Moscow, 1974, pp. 95 112.
 24. Sokolova E. T., Nikolaeva V. V. Osobennosti lichnosti pri pogranichnykh rasstroistvakh i somaticheskikh zabolevaniyakh (Peculiarities of Personality with Borderline Disorders and Somatic Diseases). Moscow, 1995. 359 p.
 25. Arestova O. N., Kalinina N. V. Individualnye osobennosti funktsionirovaniya zashchitny mekhanizmov. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. Psikhologiya. (Individual Peculiarities of Protective Mechanism Functioning. Bulletin of Moscow State University. Series Psychology), 2000, no. 1, pp. 20–29.