Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 18 № 3

File downloaded: 513 times.
The number of page views: 1154
18
2018
№3

Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 18 № 3

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy