Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 18 № 2

File downloaded: 1040 times.
The number of page views: 792
18
2018
№2

Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 18 № 2

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy