Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 18 № 1

File downloaded: 203 times.
The number of page views: 968
18
2018
№1

Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 18 № 1

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Psychology

Pedagogy