Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 17 № 4

File downloaded: 512 times.
The number of page views: 527
17
2017
№4

Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. V. 17 № 4

Full Text (PDF): 

Content

Philosophy

Pedagogy