Cite this article as:

Orlov M. O. The Origins of Philosophical Theology in Pre-Christian Culture. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 30-34. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2014-14-2-30-34


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
502,12:1
Language: 
Russian

The Origins of Philosophical Theology in Pre-Christian Culture

This article is devoted to the analysis of problems and specifics of theological discourse in Antiquity. The article deals with the categorical apparatus of ancient philosophy, which was later reinterpreted by Christian theologians. Interaction of Theology in its formation with the philosophy and the natural sciences was very intense and fruitful. Reasons communicative proximity of theology and philosophy are seen us in the style of human thinking. Ancient philosophers have tried to find the fundamental basis of being the world and man. In the present study, we try to detect background theological thought in Ancient culture. The study revealed philosophical presuppositions of theological thinking and strategies analyzed Gnostic hermeneutics knowing subject.

Literature
 1. Ivanov А. V., Doroshin I. А. Ideologicheskiy i politicheskiy diskurs religioznogo fundamentalizma v obshhestve riska (Ideological and political discourse of religiousfundamentalism in a risk society.). Vlast (Power), 2012, no. 11, pp. 92–96.
 2. Nevvazhay I. D. Znanie, vera, doverie i nauchnoe obrazovanie (Knowledge, faith, trust and science education). Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 6: Filosofi ya. Kulturologiya. Politologiya. Pravo. Mezhdunarodnye otnosheniya (Bulletin of St. Petersburg University. Series 6: Philosophy. Jurisprudence. Politics. The right. International relations.), 2010, no. 3, pp. 3–6.
 3. Platon. Polnoe sobranie sochineniy v odnom tome (Complete Works in one volume). Moscow, 2013. 1311 p.
 4. Rozhkov V. P. Аlternativy mirovozzrencheskogo vybora. Opyt osmysleniya fi losofskogo protsessa v Rossii (Alternative ideological choice. Experience philosophical refl ection process in Russia). Saratov, 2012. 160 p.
 5. Ehrn V. F. Verkhovnoe postizhenie Platona (Supreme comprehension of Plato). Ehrn V. F. Sochineniya (Works). Moscow, 1991. 571 p.
 6. Аristotel. Metafi zika (Metaphysics). Sobranie sochineniy: v 4 t. (Collected works: in 4 vol.). Moscow, 1998. Vol. 1. 308 p.
 7. Orlov M. O. Ehtika diskursa kak osnova strategiy sotsializatsii v globaliziruyushhemsya mire (Discourse ethics as the basis of socialization strategies in a globalizing world). Izv. Saratov. Univ. New ser. Ser. Phylosophy. Psychology. Pedagogics. 2012. Vol. 12, iss. 2, pp. 54–59.
 8. Ksenofonot. Vospominaniya o Sokrate (Memoirs of Socrates). Moscow, 1993. 592 p.
 9. Аnikin D. А. Traektorii sotsialnoy pamyati v globalnom mire: mezhdu konfrontatsiey i konkurentsiey (Rossiya i Kitay) (Trajectories of social memory in a global world: between confrontation and competition {Russia and China}). Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki (Proceedings of the University of Kazan. Series: Humanities), 2013, vol. 155, no. 1, pp. 7–14.
 10. Kniga Ekklesiasta, ili propovednika (Ecclesiastes, or preacher). Bibliya: Knigi Svyashhennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta (Bible: Book of Holy Scripture of the Old and New Testament). Moscow, 2010. 1295 p.
 11. Orlov M. O., Danilov S. А. Rol kommunikatsii v politicheskoy zhizni sovremennogo obshhestva (The role of communication in the political life of modern society). Filosofi ya i obshhestvo (Philosophy and Society), 2008, no. 4, pp. 126–131.
 12. Florenskiy P. А. U vodorazdelov Mysli (In watersheds Thoughts). Moscow, 1990. 448 p.
 13. Friauf V. А. Pravoslavnaya traditsiya i russkaya fi losofi ya Imeni (Russian Orthodox tradition and philosophy of the Name). Izv. Saratov. Univ. New ser. Ser. Phylosophy. Psycho logy. Pedagogics. 2006. Vol. 6, iss. 1–2, pp. 57–61.
Status: 
не проверено
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ