Cite this article as:

Sokolova D. M. The Basictrends of Virtualizationof the Social in the Information Age. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2013, vol. 13, iss. 2, pp. 61-64. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2013-13-2-61-64


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
316.3 + 316.77
Language: 
Russian

The Basictrends of Virtualizationof the Social in the Information Age

In this article the phenomenon of virtualization of the social reality is considered. There are many definitions of virtualization in the scientific literature.Some authors define virtualization as a replacement of reality by the images; others prefer to consider virtualization as a process of creating an alternative social space. Recently, virtualization is increasingly defined as a combination of virtuality and reality. In fact, the significant transformation of the fundamentals of social life is a distinctive feature ofvirtualization of the sociality in the information period. For example, a new principle of network organization is being developed in the virtual world. Now this principle is extended to the social structures that exist in reality. 

Literature
  1. Virtualnaya realnost: fi losofskiye i psikhologicheskiye problemy (Virtualreality: philosophical and psychological problems). Moscow, 1997. 187 p.
  2. Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Majorities. N.Y., 2007, 136 p.(Russ. ed.: Bodriyar Zh. V teni molchalivogo bolshinstva, ili Konets sotsialnogo. Yekaterinburg, 2000. 32 p.).
  3. Ivanov D. V. Virtualizatsiya obshchestva (Virtualization of society). St. Petersburg, 2000. 96 p.
  4. Ivanov D. V. Glamurnyy kapitalizm: logika «sverkhnovoy» ekonomiki (Glamour capitalism: the logic of «supernova» economy). Voprosy ekonomiki (Issues of Economics), 2011, no. 7, pp. 44–61.
  5. Ivanov D. V. Postindustrializm i virtualizatsiya ekonomiki (Postindustrialism and Virtualization of the Economy). Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii (The Journal of Sociology and Social Anthropology), 1998, vol. 1, no. 1, pp. 83–93. 
  6. Beсhmann G. Sovremennoye obshchestvo: obshchestvo riska, informatsionnoye obshchestvo, obshchestvo znaniy (Modern society: risk society, information society, knowledge society). Moscow, 2012. 248p.
  7. Moiseeva А. P., Mazurina O. А., Perepelkin O. А. Virtualizatsiya kak sotsialnaya transformatsiya i kommunikatsiya (Virtualization as social transformation and communication). Izvestiya Tomskogo politekhniches kogo universiteta (Bulletin of the Tomsk Polytechnic University), 2010, vol. 316, no. 6, pp. 141–146.
  8. Lazzarato M. Predpriyatiye i neomonadologiya (Enterprise and neo-monadology). Logos, 2007, no. 4 (61), pp. 168–198.
  9. Yurovitskiy V. Evolyutsiya deneg: denezhnoe obrashcheniye v epokhu izmeneniy (Evolution of Money: Money circulation in an era of change). Moscow, 2004. 496 p.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ