Cite this article as:

Shamionov R. M. Subjective Well-being of Personality as a Subject of Socialexistence. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 80-86. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2014-14-1-80-86


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
316.6
Language: 
Russian

Subjective Well-being of Personality as a Subject of Socialexistence

The subjective well-being of the personality as a subject of the social being is discussed. The various existential space of personality and co-existence as a field criteria and normative basis of well-being are reviewed. The value-semantic basis, experience as a source of feelings of well-being are analyzed. It is noted that the ratio of personality characteristics and subject determine the qualitative content of the subjective well-being. An important role in shaping the personality’s subjective well-being is the procedural aspect of existence. In the article is concluded that the analysis of the stable and situational characteristics of subjective well-being, correlated with the lifetime of the person is necessary.

Literature
 1. Znakov V. V. Samoponimanie subekta kak kognitivnaya i ekzistencialnaya problema (Subject’s self-understanding as cognitive and existential problem). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 2005, vol. 26, no. 1, pp.18–28. 
 2. Harlamenkova N. E. Subekt i paradoksy ego razvitiya (The subject and the paradoxes of its development). Subektnyy podkhod v psihologii (Subjective approach in psychology). Moscow, 2009, pp. 255–266.
 3. Ryabikina Z. I. Lichnost kak subekt formirovaniya bytiynykh prostranstv (Person as subject of being spaces). Subekt, lichnosj i psikhologiya chelovecheskogo bytiya (Subject, person and psychology human being). Moscow, 2005, pp. 45–57. 
 4. Sergienko E. A. Kontinualno-geneticheskiy princip stanovleniya subekta (Continually-genetic principle of formation of the subject). Subektny podhod v psihologii (Subject approach in psychology). Moscow, 2009, pp. 50–66. 
 5. Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior. New York, 1985. 375 p. 
 6. Znakov V. V. Teoreticheskie osnovaniya psikhologii chelovecheskogo bytiya (Theoretical foundations for Psychology of human being). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 2013, vol. 34, no. 2, pp. 29–38. 
 7. Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla (Human in search of meaning). Moscow, 1990. 368 p. 
 8. Shamionov R. M. O nekotorykh preobrazovaniyakh subektivnogo blagopoluchiya lichnosti v raznykh usloviyah professionalnoy socializatsii (Some of the changes of subjective well-being in different conditions of professional socialization). Mir psikhologii (World of psychology), 2010, no. 1, pp. 237–249.
 9. Shamionov R. M. Vzaimosvyaz strategiy povedeniya i subektivnogo blagopoluchiya predstaviteley kontaktiruyushchikh etnosov (Relationship between subjective well-being and behavior strategies of contacting ethnic groups). Izv. Sarat. Univ. (N.S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogics, 2012. Vol. 12, iss. 1, pp. 79–83. 
 10. Grigoreva M. V. Socialnye predstavleniya o normakh i tsennostyah molodezhi u predstaviteley raznykh pokoleniy (Social perception of the norms and values of young people of different generations). Izv. Sarat. Univ. (N.S.), Ser. Educational Akmeology. Developmental Psychology, 2012. Vol. 1, iss. 4, pp. 8–12. 
 11. 11. Copestake J., Camfi eld L. Measuring multidimensional aspiration gaps: A means to understanding cultural aspects of poverty. Development policy review, 2010, vol. 28, no. 5, pp. 617–633. 
 12. Ryabikina Z. I. Subektno-bytiynyy podkhod k lichnosti kak osnovanie dlya interpretatsii ee so-bytiya (Subjectbeen approach to personality as a basis for interpreting the co-being). Lichnost i bytie: problemy, zakonomernosti i fenomenologiya so-bytinosti (Personality and being: problems, patterns and phenomenology of co-beingness). Krasnodar, 2012, pp. 46–50. 
 13. Abulkhanova K.A. Socialno-filosofskaya i psikhologicheskaya problema subekta (The socio-philosophical and psychological problem of subject). Mir psikhologii, 2013, no. 2, pp. 262–275. 
 14. Bocharova E. E. Universalnye i kulturno-spetsifi cheskie osobennosti vzaimosvyazi socialnoy aktivnosti i subektivnogo blagopoluchiya lichnosti (Universal and culturally-specifi c features of the relationship of socialactivity and subjective well-being of personality). Izv. Sarat. Univ. (N.S.), Ser. Educational Akmeo logy. Developmental Psychology, 2013. Vol. 2, iss. 4(8), pp. 17–25.
 15. Martsinkovskaya T. D. Fenomenologiya i mekhanizmy razvitiya: istoriko-geneticheskiy podkhod (Phenomenology and mechanisms of development: historical-genetic approach). Psihologicheskie issledovaniya (Psychological studies), 2012, vol. 5(24), p. 12. Available at: http:// psystudy.ru. 0421200116/0048 (accessed 13 May 2013). 
 16. Tanasov G.G. Lichnost v peregovorakh: subektno-bytinyy podkhod (Personality in the talking: subject-being approach): avtoref. dis. … d-ra psikhol. nauk. Krasnodar, 2011. 50 p.
 17. Shamionov R. M. Sotsializatsiya i resotsializatsiya lich nosti: normativnost i processualnost (Socialization and resocialization of personality: normativity and processuality). Izv. Sarat. Univ. (N.S.), Ser. Educational Akmeology. Developmental Psychology, 2012. Vol. 12, iss. 4, pp. 3–8. 
 18. Shamionov R. M. Sotsializatsiya lichnosti: sistemnodiakhronicheskiy podkhod (Socialization of personality: systematic-diachronic approach). Psikhologicheskie Issledovaniya (Psychological studies), 2013, vol. 6, no. 27, p. 8. Available at: http://psystudy.ru 
 19. Ryaguzova E. V. Socialjnaya psihologiya lichnostnyh reprezentaciy «Ja – Drugoy» (The social psychology of personal representations). Saratov, 2011. 304 p.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ