Cite this article as:

Odintsova M. A. Problem of a Victim Personality Type in Psycology. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 73-79. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2014-14-2-73-79


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
159.923
Language: 
Russian

Problem of a Victim Personality Type in Psycology

The analysis of theoretical prerequisites of development of victim personality type problem in psychology is given in this article. A determination of a victim personality type is given as such a type of personality’s formation in a complicated correlation of her outside and inner world when the inner world being interpreted through the outside one takes distorted forms in a form of victim interpersonal roles (victim’s play role, victim’s social role, victim’s position), personifying in victim’s habitus enabling to demonstrate various victim’s types: autovictim, victim, hyper-victim. It is explained that victim interpersonal victim’s roles (play, social, position) can be referred to classification. They are also, acquiring an express designation (victim’s habitus) transformed into victim personality types: «autovictim», «victim», «hyper-victim». 

Literature
 1. Rudenskiy Ye. V., Rudenskaya Yu. E. Sotsialnoye razyedineniye obshchestva v kachestve faktora viktimizatsii (Social separation of the society as a factor of victimization). Meditsina i obrazovaniye v Sibiri (Medicine and education in Siberia), 2006, no. 2. Available at: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=71 (accessed 22 December 2013).
 2. Toshchenko Zh. T. Paradoksy postsovetskogo prostranstva (Paradoxes of post-Soviet space). Grazhdanskoye obshchestvo i sotsialnyy progress v ХХI v. (Civil society and social progress in the XXI century). Almaty, 2008, рр. 58–61.
 3. Shtompka P. Kulturnaya travma v postkommunisticheskom obshchestve (Cultural trauma in the post-Communist society). Sotsiologicheskiye issledovaniya (Sociological studies), 2001, no. 2, pp. 3–9.
 4. Mudrik A. V. Chelovek – obyekt, subyekt i zhertva sotsializatsii (Man - object, subject and victim socialization). Izvestiya RAO (Izvestiya RAO), 2008, no. 8, pp. 48–57.
 5. Rivman V. D. Kriminalnaya viktimologiya (Сriminal victimology). St.-Petersburg, 2002. 304 р.
 6. Berger P., Lukman T. Sotsialnoye konstruirovaniye realnosti: traktat po sotsiologii znaniya (The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge). Moscow, 1995. 323 р.
 7. Abulkhanova-Slavskaya K. A. O putyakh postroyeniya tipologii lichnosti (On ways to build a typology of the personality). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological journal), 1983, vol. 4, no. 1, pp. 14–35.
 8. Allport G. W. Beconing: basic considerations for a psychology of personality. New Haven, 1955. 106 p. (Russ. ed.: Olport G. Stanovleniye lichnosti. Moscow, 2002. 462 p.)
 9. Rudenskiy Ye. V. Deformatsiya Ya-kontseptsii kak predmet sotsialno-pedagogicheskoy viktimologii (opyt eksperimentalnogo issledovaniya) (Deformation of self-concept as a subject of social-pedagogical victimology (experience of experimental research). Novosibirsk, 2000. 59 p.
 10. Malkina-Pykh I. G. Psikhologiya povedeniya zhertvy (Psychology of the victim’s behavior). Moscow, 2006. 1008 р.
 11. Andronnikova O. O. Osnovnyye kharakteristiki podrostkov s samopovrezhdayushchim povedeniyem (The main characteristics of adolescents with самоповреждающим behavior). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Bulletin Tomsk State Pedagogical University), 2009, iss. 9 (187), pp. 120–126.
 12. Artemtseva N. G., Ilyasov I. I., Mironycheva A. V., Nagibina N. L., Fiveyskiy V. Yu. Poznaniye i lichnost: tipologicheskiy podkhod (Cognition and personality: typological approach). Moscow, 2004. 304 p.
 13. Nagibina N. L. Psikhologicheskiye klassifi katsii: istoriya, metodologiya, problem (Psychological classification: history, methodology, problems). Psikhologicheskiye i psikhoanaliticheskiye issledovaniya (Psychological and psychoanalytic studies), Moscow, 2011, pp. 10–25.
 14. Leontyev D. A. Novyye oriyentiry ponimaniya lichnosti v psikhologii (New guidelines for the understanding of personality in psychology). Voprosy psikhologii (Voprosy psychology), 2011, no. 1, pp. 3–27.
 15. Leontyev D. A. Psikhologiya smysla priroda, stroyeniye i dinamika smyslovoy realnosti (Psychology meaning: the nature, the structure and dynamics of sense of reality). Moscow, 2003. 487 p.
 16. Karsavin L. P. Prologemy k ucheniyu o lichnosti (The threat to the teaching about the personality). Put (Way), 1928, no. 12, pp. 32–46.
 17. Shmatko N. A. Gabitus v strukture sotsiologicheskoy teorii (Habitus in the structure of sociological theory). Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii (Journal of sociology and social anthropology), 1998, vol. 1, no. 2, pp. 60–70.
 18. Bourdieu P. Choses dites. Paris, 1987. 113 p. (Russ. ed.: Burdye P. Nachala. Moscow, 1994. 288 p.)
 19. Petrovskiy A. V., Petrovskiy V. A. Individ i yego potrebnost byt lichnostyu (The individual and his need to be a person of philosophy). Voprosy fi losofi i (Voprosy of philosophy), 1982, no. 3, pp. 24–38.
 20. Petrovskiy A. V. Psikhologiya i vremya (Рsychology and while). St.-Petersburg, 2007. 448 p.
 21. Kondratyev M. Yu. «Znachimyy drugoy»: slagayemyye mezhlichnostnoy znachimosti («Significant Other»: Components of Interpersonal Signifi cance). Sotsialnaya psikhologiya i obshchestvo (Social psychology and society), 2011, no. 2, pp. 17–28.
 22. Petrovskiy A. V. Trekhfaktornaya model znachimogo drugogo (Three-factor model of signifi cant other). Voprosy psikhologii (Voprosy of psychology), 1991, no. 1, pp. 7–18.
 23. Slobodchikov V. I., Isayev Ye. I. Osnovy psikhologicheskoy antropologii. Psikhologiya cheloveka: Vvedeniye v psikhologiyu subyektivnosti : ucheb. posobiye dlya vuzov (Fundamentals of psychological anthropology. Human psychology: an Introduction to the psychology of subjectivity: textbook for high schools). Moscow, 1995. 384 p.
 24. Ryaguzova Е. V. Rolevaya tipizatsiya kak sotsialnopsikhologicheskiy mekhanizm formirovaniya emotsionalno-tsennostnogo otnosheniya lichnosti k ingruppovomu drugomu (Role Typifi cation as the Socio-Psychological Mechanism of Formation the Emotional-Valuable Relation of the Personality to Ingroup Other). Izv. Sarat. Univ. New. ser. Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogics. 2013, vol. 13, iss. 1, рр. 67–71.
 25. Odintsova M. A. Tipy povedeniya zhertvy. Oprosnik rolevoy viktimnosti (The types of conduct of the victim. Questionnaire role of the victimization). Samara, 2013. 160 p.
 26. Odintsova M. A. Pozitivnyye effekty otritsatelnoy znachimosti drugogo (The positive effects of the negative signifi cance of the other). Sotsialnaya psikhologiya malykh grupp (Social psychology of small groups). Moscow, 2011, pp. 183–187.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ