Cite this article as:

Aslanbekova E. N. Peculiarities of Non-Verbal Behavior when Reporting False Information. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2013, vol. 13, iss. 4, pp. 42-46. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2013-13-4-42-46


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
159.925.8
Language: 
Russian

Peculiarities of Non-Verbal Behavior when Reporting False Information

The article presents comparative analysis of the terms «lie», «non-verbal behavior», «non-verbal communication», «non-verbal interpersonal communication». The article is dedicated to the problem of false information in people’s interpersonal relations; it states that there is lack of investigations and non-effectiveness of the existing methods for lie detection. The present work substantiates the necessity of false information’s verification based on peculiarities of personal non-verbal behavior. The article uncovers the main directions of studying non-verbal communication, gives theoretical analysis of giving false information through non-verbal communication problem. The present investigation substantiates the importance of optical system as one of the most informative systems of human non-verbal behavior in situations of determining the falsehood of information; it singles out approaches to interpreting non-verbal communication in the course of pronouncing false information.

Literature
 1. Ozhegov S. I., Hvedova N. Yu. Tolkovyj slovar russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenij (Expalanatory Dictionary of the Russian Language: 80000 Words and Idioms). 4-e izd., dopolnennoe (4th edition, revised and corrected). Moscow, 1999. 944 p.
 2. Ratinov А. R. Fenomenologiya lzhi (Phenomenology of Lie). Sudebno-psikhologicheskij vzglyad. Yuridicheskaya psikhologiya: sb. nauchnykh trudov (Legal and Psychological Vision. Legal Psychology: Collection of Scientifi c Works). Moscow, 1998, pp.103–104.
 3. Krogius N. V. Pravda o lzhi: problema refl eksii (The Truth about Lie: Refl ection Problem). Izvestiya Saratov. un-ta. New ser. Seriya. Filosophy. Psikhologiya. Pedagogika. 2009, vol. 9, iss. 3, pp. 105–110.
 4. Shtern V. Izuchenie svidetelskikh pokazanij. Problema psikhologii. Lozh i svidetelskie pokazaniya. (Studying Testimonial Evidence. Problem of Psychology. Lie and Testimonial Evidence), 1922, vol. 1, pp. 49–56.
 5. Ekman P. Telling Lies. N.Y.; L., 1985. 366 p. (Russ. ed. Psikhologiya lzh. 4-e izd. St. Petersburg, 2010. 288 p.).
 6. Ekman P., Friesen W. V. Nonverbal Leakage and Clues to Deception. Psychiatry. 1969. Vol. 32, no 2, pp. 88–106.
 7. Volynskij-Basmanov Yu. M., Tyufyakova M .E. Lozh kak priznak protivopravnykh dejstvij i metody ee vyyavleniya (Lie as a Sign of Illegal Actions and Methods of its Revelation). Zhurn. prikladnoj psikhologii (Jornal of applied psychology). 2006, no. 1. pp. 75–80.
 8. Znakov V. V. Psikhologiya ponimaniya pravdy (Psychology of Understanding the Truth.). St.Petersburg, 1999. 281 p.
 9. Znakov V. V. Nepravda, lozh i obman kak problemy psikhologii ponimaniya (Lie, Untruth, and Deceit). Vopr. Psikhologii (Issues of Psychology). 1993, no. 2, pp. 9–17.
 10. Аkhyamova I. А. Osnovnye podkhody k issledovaniyu neverbalnogo povedeniya: istoriya i sovremennost (Main Approaches to Researching Non-Verbal Behavior: History and Today). Obrazovanie i nauka (Education and Science). 2009, no. 7, pp. 122–130.
 11. Vryganova K. А. Filosofskie i psikhologicheskie osnovy neverbalnoj kommunikatsii (Philosophical and Psychological Foundations of Non-Verbal Communication). Lichnost. Kultura. Obshhestvo (Personality. Culture. Society). 2010, vol. 12, no. 59/60, pp. 329–334.
 12. Аndreeva G. M. Sotsialnaya psikhologiya: uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedenij (Social Psychology: Textbook for institutions of higher education). Moscow, 2003. 364 p.
 13. 13. Darvin Ch. The expression of the emotions in man and animals. London, 1872. 374 p. (Russ. ed.: Darvin Ch. O vyra zhenii ehmotsij u cheloveka i zhivotnykh. St. Petersburg, 2001. 365 p.).
 14. Lagun А. E. Neverbalnoe povedenie ((Non-Verbal Behavior). Sotsiologicheskie issledovaniya (Sociological Studies). 2004, no. 2, pp.115–123.
 15. Labunskaya V. А. Ekspressiya cheloveka: obshhenie i mezhlichnostnoe poznanie. (Human Expression; Communication and Interpersonal Perception). Rostov-on-Don, 1999. 608 p.
 16. Verderber R., Verderber K. Psikhologiya obshheniya (Psychology of Communication). St. Petersburg, 2003. 320 p.
 17. Zhukov Yu. M., Khrenov D. V. Metodicheskij analiz issledovanij neiskrennosti (Methodological Analysis of Insincerity Studying). Mir psikhologii (World of psychology). 1999, no. 3, pp. 219–230.
 18. Romanova N. M., Samokhina M. А. Lozh i neverbalnoe povedenie (Lie and Non-Verbal Behavior). Problemy regionalnoj psikhologii: teoriya, praktika, ehksperiment (Problems of Regional Psychology: Theory, Practice, Experiment). Saratov, 2007, pp. 257–263.
 19. Vrij A. The Impact of Information and Setting on Detection of Deception by Police Detectives. J. of Nonverbal Behavior. 1994, no. 18, pp. 117–136.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ