Cite this article as:

Soukhanova V. I. Optimization of Teaching Vocationally Oriented Reading English Texts by Means of Emotionalization (as exemplified by teaching students of geology at a technical university). Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 114-118. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2014-14-2-114-118


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
378.016: 802.0(075)
Language: 
Russian

Optimization of Teaching Vocationally Oriented Reading English Texts by Means of Emotionalization (as exemplified by teaching students of geology at a technical university)

The main contradictions in foreign language teaching to future geologists at higher engineering and technical educational establishments are formulated. The practicability of improving this process through optimizing teaching vocationally-oriented reading by humanizing and emotionalizing it and also by rendering a productive philological orientation to it is substantiated. The essence of the above-said principles as applied to teaching vocationally-oriented reading in a foreign tongue to students of engineering is presented. Some means developed by the author of the article to emotionalize teaching vocationally-oriented reading in English to students majoring in geology are considered. The practicability of these means was substantiated by the results of experimental teaching ESP to bachelors who are trained at Ukhta state technical university to work in the field of geology and exploration for mineral resources. 

Literature
 1. Glossary of geology. Ed. by M. Gary et al. The American Institute of Geology.Washington, 1972. 586 p. (Russ. ed. Tolkovyy slovar’angliyskikh geologicheskikh terminov. Pod red. M. Gari i dr.; per. s angl. L. P. Zonenshaijn. Moscow, 1979. 543 p.)
 2. Gerasimova I. G. Problemy otbora i organizatsii materiala pri formirovanii mezhkulturnoy kompetentsii v ramkakh kursa ESP v tekhnicheskom vuze. Sovremennye problem lingvodidaktiki i izucheniya inostrannykh yazykov (The problems of selecting and arranging the material for developing intercultural competence within the course of ESP at a technical educational establishment. Modern problems in linguodidactics and learning foreing languages). Materialy XXXVI mezhdunarodnoy fi lologicheskoy konferentsii (St.-Petersburg, 12‒17 marta 2007 g.). St.-Petersburg, 2008, pp. 138‒143.
 3. Polyakov О. G. Tseli profi lno-orientirovannogo obucheniya inostrannomu yazyku v vuze: opyt formulirovaniya (The purposes of vocationally-oriented TFL at a higher educational establishment: the experience of formulating). Inostrannye yazyki v shkole (FL at school), 2008, no.1, pp. 2‒7.
 4. Galskova N. D. Obrazovaniye v oblasti inostrannykh yazykov: novye vyzovy i prioritety (Education in FL: the new challenges and priorities). Inostrannyye yazyki v shkole (FL at school), 2008, no. 5, pp. 2-6.
 5. Schelkunov M. Gumanitarnoye nachalo universiteta (The humanities-based inception of university). Vyssheye obrazovaniye v Rossii (Higher education in Russia), 2010, no. 4, pp. 85‒90.
 6. Kostomarov V. G., Mitrofanova O. D. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo (The methods of teaching Russian as a foreign language). Мoscow, 1990. 268 p.
 7. Sukhanova V. I. Filologizatsiya obucheniya professionalno orientirovannomu chteniyu angloyazychnykh tekstov bakalavra neftegazovoy geologii kak predposylka yego (obucheniya) optimizatsii (Philologically-based teaching vocationally-oriented reading English texts to bachelor of petroleum geology). Vestnik Chuvashskogo universiteta (Bulletin Chuvash State University), 2012, no. 2, pp. 245‒251.
 8. Piotrovskaya L. A. Lingvisticheskaya priroda emotivnykh vyskazyvaniy (The linguistic origin of emotive utterances). The author’s abstract of a thesis for doctor’s in degree philology. St.-Petersburg, 1995. 39 p.
 9. Stepanov A. A. Psihologicheskiye osnovy primeneniya televideniya v obuchenii (Psychological fundamentals of using TV in teaching). The author’s abstract thesis for a doctor;s in degree psychology. Leningrad, 1973. 30 p
 10. Gorkal’tseva Ye. N. Razvitiye kognitivno-kommunikativnykh umeniy na osnove angloyazychnoy popularnoy pesni (Development of cognitive and communicative skills on the basis of a popular English song in the process of FLT). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Bulletin of Tomsk State Pedagogical University), 2011, iss. 6 (108), pp. 89‒92.
 11. Hancock M. Singing and Teaching Grammar. Cambridge, 2002. 96 p.
 12. Paran A. Reading in EFL. ELT Journal, 1996, vol. 50/1, pp. 25‒34.
 13. Komarova Ae. P. Emotsionalnyi factor: ponyatiye I formy integratsii v tselostnom obuchenii inostrannomu yazyku (The emotional factor: the notion and forms of integration in holistic FLT). Inosrannyye yazyki v shkle (FL at school), 2000, no. 6, pp. 8‒11.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ