Cite this article as:

Lokatkova O. N. Influence by the Needs and the Motivational Sphere of the Identity of the High School Student on Readiness for Training in Higher Education Institution. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2013, vol. 13, iss. 2, pp. 79-82. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2013-13-2-79-82


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
37.015.31
Language: 
Russian

Influence by the Needs and the Motivational Sphere of the Identity of the High School Student on Readiness for Training in Higher Education Institution

In the article the problem of motivational influence of high school students on their readiness for training in higher education institute is considered. The results of the study of professional motives of high school students, their emotional attitude to the process of teaching are described. The author gives the structure of motivation of educational activity which helps to orient in the question of differentiation of the motives of teaching of high school students. It is emphasized, that the positive motivation is an internal source of active personality in the process of learning, selfeducation and practical activities. It is proved that the lack of senior pupils’ deep enough motivation of choice of profession and the interests leads to sustainable reduces the quality of their training to study in the University.

Literature
  1. Pruzhinin K. N. Srednyaya i vysshie shkoly kak osnova vzaimodeystviya elementov sistemy professionalnogo obrazovaniya v oblasti fizicheskoy kultury i sporta (Secondary and high schools as the basis of interaction of elements of vocational training system in the fi eld of physical training and sports). Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta (Buryat State University Bulletin), 2010, no. 13, pp. 116–118.
  2. Klimov E. A. Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya (The psychology of professional selfdetermination). M., 2004. 352 p.
  3. Druzhinin V. N. Psikhologiya (Psychology). St. Petersburg, 2009. 656 p.
  4. Zotova N. N. Proiskhozhdeniye oshibok starsheklassnikov pri vybore professii i vozmozhnost ikh profi laktiki (Origin of errors of senior pupils when choosing a profession and the possibility of their preventive maintenance). Vestnik moskovskogo universiteta. Ser. 14: Psikhologiya (Moscow State University Bulletin. Ser. 14: Psychology), 2010, no. 2, pp. 102–111.
  5. Milman V. E. Vnutrennyaya i vneshnyaya motivatsiya uchebnoy deyatelnosti (Internal and external motivation of educational activity). Voprosy psikhologii (Questions of psychology), 1987, no. 5, pp. 129–139.
  6. Prikhozhan A. M. Diagnostika lichostnogo razvitiya detey podrostkovogo vozrasta (Diagnostics of personality development of children of teenage age). Moscow, 2007. 56 p. 
Status: 
не проверено
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ