Cite this article as:

Samohvalova A. G. Function and Dysfunction of Difficulties Communicating in the Early Stages of Ontogeny. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2013, vol. 13, iss. 2, pp. 104-109. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2013-13-2-104-109


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
159.922.7
Language: 
Russian

Function and Dysfunction of Difficulties Communicating in the Early Stages of Ontogeny

The subject of this research is the difficulty in communicating child. The purpose of the study is identification of the functional nature of difficulties of communication. This paper presents the author’s definition of difficulty communicating, reveals its subjective and objective criteria, and reflects the role of communication difficulties in the personal development of child. The material is based on the experimental study of hindered communication preschool, elementary school, adolescence; as well as a retrospective self-report of young people, who have analyzed the role of difficulty of communication in personal development. Functional analysis allowed to identify the function of difficulty of communication: psychological defense, self-actualization, self-assertion, self-understanding, social hardening, expressive, a function of the dynamics of interpersonal relationships; and dysfunction – maladjustment, disinformation, destabilization, demobilization, deindividualization, diffusion identity of the subject of communication, distancing, disruption of interpersonal relationships, formalizing communication. The results show the functional contradiction and dynamic situation of child hindered communication. 

Literature
 1. Kunitsyna V. N. Trudnosti mezhlichnostnogo obshcheniya: Dis. … dokt. psikhol. nauk (Diffi culties in interpersonal communication: Dr. psych. sci. diss.). St. Petersburg, 1991. 358 p.
 2. Bodalev A. A., Kovalev G. A. Psikhologicheskiye trudnosti obshcheniya i ikh preodoleniye (Psychological diffi culties of communication and how to overcome them). Pedagogika (Pedagogy), 1992, no. 5–6, pp. 25–32.
 3. Labunskaya V. A., Mendzheritskaya Yu. A., Breus E. D. Psikhologiya zatrudnennogo obshcheniya. Teoriya. Metody. Diagnostika. Korrektsiya (Psychology hindered communication. Theory. Methods. Diagnostics. Correction). Moscow, 2001. 288 p.
 4. Samokhvalova A. G. Kommunikativnyye trudnosti rebenka: problemy, diagnostika, korrektsiya (Child communication diffi culties: problems, diagnosis, correction). St. Petersburg, 2011. 432 p.
 5. Kryukova T. L. Psikhologiya sovladayushchego povedeniya v raznyye periody zhizni (Psychology of coping behavior in different periods of life). Kostroma, 2010. 296 p.
 6. Maslow A. H. Motivation and personality. N.Y., 1987, 489 p. (Russ. ed.: Maslou A. Motivatsiya i lichnost. St. Petersburg, 2001. 535 p.)
 7. Rogers C. R. Counseling and Psychotherapy. Boston, 1942. 450 p. (Russ. ed.: Rodzhers K. Iskusstvo konsultirovaniya i terapii. Moscow, 2002. 956 p.)
 8. Kharlamenkova N. E. Samoutverzhdeniye podrostka (Assertiveness of teenager). Moscow, 2004. 296 p.
 9. Znakov V. V. Samosoznaniye, samoponimaniye i ponimayushcheye sebya bytiye (Self-awareness, self-understanding and understanding itself being). Metodologiya i istoriya psikhologii (Methodology and History of Psychology), 2007, vol. 2, no. 3. pp. 65–74.
 10. Rozhkov M. I., Bayborodova L. V. Teoriya i metodika vospitaniya (Theory and methods of upbringing). Moscow, 2004. 384 p.
 11. Andreeva G. M., Bogomolova N. N., Petrovskaya L. A. Zarubezhnaya sotsialnaya psikhologiya XX stoletiya. Teoreticheskiye podkhody (Foreign Social Psychology XX century. Theoretical approaches). Moscow, 2002. 287 p.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ