Cite this article as:

Polskaya N. A. Emotional and Personal Correlates of Body Modifications. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 84-90. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2014-14-2-84-90


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
159.923.2
Language: 
Russian

Emotional and Personal Correlates of Body Modifications

The article presents the results of the research of emotional and personal correlates of body modifications (N = 135). The following methods were used: emotional intelligence questionnaire EmIn, (D. Lyusin), Toronto Alexithymia Scale, Cook-Medley Hostility Scale, self-injury scale (N. A. Polskaya). The link between body modifications and self-injuries was discovered. In connection to body modifications self-injury becomes a cultural symbol taking part in constructing desired identity. Emotional and personal correlates of body modifications are presented by successful emotional identification, and the ability to express negative emotions (hostility, cynicism, aggression) in interpersonal interaction. They are connected to social interaction and identification.

Literature
 1. Polskaya N. A. Vzaimosvjaz' sklonnosti k modifi kaciyam tela s koping-strategiyami. (Interconnection disposition to body modifi cation with coping strategies). Voprosy psikhologii (Voprosy Psychology), 2007, no. 6, pp. 43‒53.
 2. Polskaya N. A. Akty samopovrezhdeniya v ritual’nyh praktikah (Self-injurious acts in ritual practices). Izv. Saratov. Univ. New ser. Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogics, 2011, vol. 11, iss. 3, pp. 88‒91.
 3. Zharkov G. V. Riskovannye praktiki postroeniya granic telesnosti v molodezhnyh subkul’turah (Risk-taking practices of building body boundaries in youths’ subcultural communities). Vestnik Vladimirskogo gosudarstvennogo universiteta im. Aleksandra Grigor’evicha i Nikolaja Grigor’evicha Stoletovykh. Ser.: Pedagogicheskie i psihologicheskie nauki (Journal Proceedings of Vladimir State University named after Aleksandr Grigorevich and Nikolay Grigorevich Stoletovs). 2011, no. 29, pp. 192‒196.
 4. Sandberg A. Morphological Freedom – Why we not just want it, but need it. The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology and Philosophy of the Human Future. Wiley-Blackwell. 2013, pp. 56‒64.
 5. More M. Echnological Self-transformation. Extropy #10, 1993, vol. 4, no. 2, pp. 15‒24.
 6. Polskaya N. A. Osobennosti samopovrezhdayushhego povedenija v podrostkovom i junosheskom vozraste (Features campbridge behavior in adolescence and youth age). Izv. Saratov. Univ. New ser. Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogics, 2010, vol. 10, no. 1, pp. 92‒97.
 7. Lyusin D. V. Oprosnik na emotsionalnyy intellekt EmIn: novyye psikhometricheskiye dannyye (Questionnaire on emotional intelligence EmIn: new psycholometric data). Sotsialnyy i emotsionalnyy intellekt: ot protsessov k izmereniyam (Social and Emotional Intelligense: from processes to measuring). Moscow, 2009, pp. 264–278.
 8. Eres’ko D. B., Isurina G. L., Kajdanovskaya E. V. et al. Aleksitimiya i metody ee opredeleniya pri pogranichnyh psikhosomaticheskikh rasstrojstvah: posobie dlya psihologov i vrachey (Alexithymia and methods of its assessment with borderline psychosomatic disorders: a guide for psychologists and doctors). St.-Petersburg, 2005. 25 p.
 9. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manujlov G. M. Social’nopsihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malyh grupp (Socio-psychological diagnosis of development of personality and small groups). Moscow, 2002. 409 p.
 10. Polskaya N. A. K probleme empiricheskogo izucheniya samopovrezhdayushhego povedeniya (To the problem of empirical study of self-injurious behavior). Eeksperimental’naya psihologiya v Rossii: tradicii i perspektivy (Experimental Psychology in Russia: Traditions and Prospects). Moscow, 2010, pp. 714‒720.
 11. Favazza A. R. Bodies under siege: Self-mutilation in Culture and Psychiatry. Second Edition. Baltimore; London, 1996. 373 p.
 12. Pitts V. In The Flesh: The Cultural Politics of Body Modifi cation. Basingstoke, 2003. 239 p.
 13. Polskaya N. A. Struktura i funkcii samopovrezhdayushhego povedeniya (Structure and functions of self-unjurious behavior). Psihologicheskij zhurnal (Psychological Journal), 2014, vol. 35, no. 2, pp. 45‒56.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 
Full Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ